Zavrieť ×

Formulár žiadosti o franšízing


Osobné údaje


Vzdelanie


Údaje o vašej súčasnej profesii

Případně Vaše předchozí pracovní zkušenosti

Případně Vaše předchozí pracovní zkušenosti

Případně Vaše předchozí pracovní zkušenosti


Prípadná aktivita pri spolupráci s McDonald's?


Zdroje, ktoré chcete a môžete použiť pre investíciu do reštaurácie McDonald's


Osobné referencie (iné ako od zamestnávateľa alebo príbuzných) - celé meno, adresa, zamestnanie, dĺžka známosti

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyplnením registračného formulára udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosťou McDonald's Slovakia spol. s r.o., Einsteinova 33, 851 01 Bratislava, IČO: 31392229 (ďalej tiež len „Spoločnosť“) podľa nižšie uvedených podmienok:

Druh osobných údajov:

• Všetky údaje vyššie vyplnené do Formulára žiadosti o franšízing a ďalej informácie získané o vás z verejne dostupných zdrojov (napr. z obchodného alebo insolvenčného registra alebo sociálnych sietí ako LinkedIn) a ďalšie osobné údaje, ktoré nám poskytnete v priebehu prípadného výberového konania na kandidáta pre spoluprácu a poskytnutie franšízy McDonald's (ďalej len „Osobné údaje“).

Účel spracovania Osobných údajov:

• Vyhodnotenie vhodnosti uchádzačov o franchising pre McDonald's v SR

Doba spracovaní Osobných údajov:

• Súhlas udeľujete na obdobie výberového konania a 1 rok po jeho ukončení alebo do doby, kým súhlas neodvoláte (odvolanie súhlasu musí byť urobené písomne e-mailom na e-mailovú adresu radim.foltyn@cz.mcd.com alebo zaslané do sídla Spoločnosti). Pokiaľ s Vami bude uzatvorená zmluva o poskytnutí franšízy, budú osobné údaje uložené v našom systéme po celú dobu spolupráce aj stanovenú dobu po jej ukončení v súlade s našimi predpismi a zákonnými archivačnými povinnosťami.

Komu môžeme Osobné údaje odovzdávať:

• dodávateľom, ktorí nám poskytujú služby v oblasti hodnotenia kandidátov pre spoluprácu a poskytnutie franšízy a ďalším spoločnostiam zo skupiny McDonald's zapojeným do procesu hodnotenia kandidátov, napr. McDonald's ČR spol. s r. o., IČO: 161 91 129, so sídlom Praha 5, Radlická 740/113c, PSČ 158 00;

Vaše práva:

Tento súhlas poskytujete dobrovoľne a môžete ho kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením adresovaným Spoločnosti. Na tento účel kontaktujte zástupcu Spoločnosti pre oblasť franchisingu na e-mailovej adrese radim.foltyn@cz.mcd.com alebo zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov na e-maile dpo@cz.mcd.com alebo odvolanie zašlite písomne na adresu sídla Spoločnosti. Ďalej máte pri splnení zákonných podmienok najmä právo na informácie a prístup k osobným údajom, právo na opravu, právo na výmaz, právo na obmedzenie spracovania, právo vzniesť námietky proti spracovávaniu, právo na prenositeľnosť údajov a právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov (www.uoou.sk).