Home

Najčastejšie otázky

Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

 

Kto je typickým zákazníkom McDonald's?

Výhodou McDonald's je, že dokáže osloviť široké spektrum zákazníkov, bez ohľadu na vek či socio-ekonomický profil. Nedá sa teda špecificky povedať, že niekto je typickejší zákazník než iný. Typickým zákazníkom je ktokoľvek, kto si dokáže pochutiť na kvalitnom rýchlom občerstvení v príjemnom prostredí.

Sú produkty McDonald's zdravé?

Žiadne potraviny nie sú zdravé či nezdravé samé o sebe. Na tom sa zhoduje drvivá väčšina odborníkov na výživu. Vždy záleží na telesnej kondícii, zdravotnom stave, stravovacích a pohybových zvykoch každého jednotlivca. Preto, ak sa rozhodujete, čo budete konzumovať či ponúkať svojim blízkym, majte na pamäti, že dôležitá je pestrosť stravy, jej vyváženosť, ale aj dostatočný pohyb. McDonald's môže ponúknuť rad produktov, ktoré sa môžu smelo stať súčasťou vyváženého stravovacieho režimu, navyše kvalitne pripravených a vyrobených zo špičkových surovín. Aby sa naši zákazníci mohli zodpovedne rozhodnúť, zverejňujeme u všetkých výrobkov ich zloženie a nutričné hodnoty.

Ste schopní garantovať, že vami používané mäso je stopercentne zdravotne nezávadné, napríklad s ohľadom na nebezpečenstvo nákazy BSE?

McDonald's využíva vo svojich výrobkoch len stopercentne kvalitné hovädzie mäso. Systém kontroly kvality spĺňa ako požiadavky EU, tak aj národné štandardy a normy. Priebežne kontrolujeme kvalitu používaného mäsa prostredníctvom nezávislých prieskumov a auditov. To zahŕňa aj kompletné vyšetrenie na BSE. McDonald's nakupuje mäso iba od preverených zdrojov, ktoré spĺňajú tie najnáročnejšie kritériá. Systém McDonald's umožňuje 100% zistiť pôvod mäsa. Vďaka dôslednému uplatňovaniu náročných preventívnych a kontrolných mechanizmov môžeme garantovať zdravotnú nezávadnosť všetkých používaných surovín a hotových jedál.

Používa McDonald's vo svojich jedlách geneticky modifikované organizmy?

Zdravie a bezpečnosť zákazníkov je prvoradou prioritou McDonald's. Preto používame iba také produkty a suroviny, ktoré spĺňajú tie najprísnejšie kritériá kvality a bezpečnosti a ktoré sú testované a schválené príslušnými inštitúciami.

Používanie biotechnológií v potravinárstve je dôležitou a komplexnou záležitosťou, ktoré sa dotýka poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu na celom svete. Aj keď niektoré geneticky modifikované suroviny sú považované za bezpečné a boli zdravotníckymi inštitúciami v rámci EU schválené na konzumáciu, McDonald's počúva svojich zákazníkov a vyžaduje od svojich dodávateľov, aby využívali geneticky nemodifikované suroviny všade tam, kde je to možné.

Súčasne si je McDonald's vedomý, že problém geneticky modifikovaných surovín sa dotýka aj oblasti krmiva pre zvieratá. Požadujeme preto, aby jeho dodávatelia na tento účel uprednostňovali zdroje geneticky nemodifikovanej sóje a kukurice.

Ako sa pozeráte na argument, že občerstvenie McDonald's je menej kvalitné než jedlo v tradičných reštauráciách?

McDonald's ponúka alternatívu voči tradičným reštauráciám. Náš systém je postavený na ponuke štandardnej skladby kvalitných produktov v príjemnom prostredí s rýchlou obsluhou. A je veľa zákazníkov, ktorým tento spôsob stravovania vyhovuje, a preto ho zaradili ako jednu z možností do svojho stravovacieho režimu. Je zrejmé, že nie každému musí naša ponuka vyhovovať. Avšak, vzhľadom k tomu, že počet našich zákazníkov dramaticky rastie, dá sa usudzovať, že naše ponuka je medzi zákazníkmi stále obľúbenejšia. Čo však môžeme zaručiť, je maximálna kvalita našich produktov. V tomto zmysle ponúkame zákazníkom to najlepšie: jedlá vyrobené zo špičkových surovín a pripravené spôsobom, ktorý zaručuje maximálnu kvalitu a bezpečnosť.

Ako sa pozeráte na rastúcu konkurenciu v oblasti rýchleho občerstvenia a segmentu verejného stravovania vôbec?

McDonald's je presvedčený, že český a slovenský trh verejného stravovania má ešte stále potenciál rastu. To sa týka aj segmentu rýchleho občerstvenia. S meniacimi sa zvykmi zákazníkov si oblasť rýchleho občerstvenia získava stále väčšiu popularitu. Sme si istí, že na českom a slovenskom trhu existuje dostatočný priestor pre niekoľko reťazcov rýchleho občerstvenia.

Aby McDonald's obstál v silnej konkurencii, musí počúvať svojich zákazníkov, reagovať na ich požiadavky a zmeny preferencií. Rovnako musí udržiavať vysoký štandard ponúkaných služieb.

Sme presvedčení, že medzinárodné reťazce rýchleho občerstvenia môžu vďaka dlhoročným skúsenostiam a prepracovaným vnútorným systémom pôsobiť pozitívne na rast kvality služieb verejného stravovania a stimulovať lokálnu konkurenciu. A to je aj prípad McDonald's. Takmer všade, kde spoločnosť podniká, patrí k lídrom na trhu v zavádzaní progresívnych postupov a technológií. Vďaka vysokým štandardom služieb stimuluje aj miestnu konkurenciu a pôsobí pozitívne na zlepšovanie kvality služieb v pohostinstvách. McDonald's tiež spolupracuje s relevantnými profesnými združeniami na zlepšovaní kvality celého odboru.

Ako sa mení stratégia McDonald's v súvislosti so zmenou stravovacích a spotrebných návykov zákazníkov?

McDonald's sa snaží neustále prichádzať s ponukou, ktorá je zaujímavá pre širokú verejnosť. Preto priebežne reagujeme na meniace sa návyky zákazníkov a ich preferencie. Neustále sledujeme o aké služby a produkty majú zákazníci záujem a zisteným skutočnostiam prispôsobujeme naše podnikanie. V prvom rade chceme byť všade tam, kde zákazníci dostanú hlad. Preto v poslednej dobe otvárame reštaurácie vo veľkých nákupných a zábavných centrách, kam smerujú stále častejšie kroky našich zákazníkov. Ako sa menia stravovacie návyky verejnosti, tak rozširujeme ponuku našich jedál, a to najmä o produkty z oblasti zdravej výživy. Zmenou prechádza aj dizajn reštaurácií, aby lepšie odpovedal očakávaniam súčasných zákazníkov.

Aké sú špecifiká práce u McDonald's?

McDonald's patrí medzi najväčších zamestnávateľov u nás. V súčasnosti v spoločnosti a jednotlivých reštauráciách v ČR a na Slovensku pracuje viac než tisíc zamestnancov. Samozrejme, že práca u nás má vďaka prepracovanému systému a charakteru podnikania svoje špecifiká. Je však dôležité zdôrazniť, že zamestnanci sú pre McDonald's tým najcennejším zdrojom. Spoločnosť si uvedomuje, že úspech jej podnikania závisí na schopnostiach a kvalite ľudí. Preto investuje nemalé prostriedky do ich profesného rastu a rozvoja. Podnikateľská filozofia McDonald's zdôrazňuje základné princípy práce s ľuďmi, ako je vzájomný rešpekt, otvorená komunikácia, podpora osobného rastu a tiež konkurenčného ohodnotenia. Bez zaujímavosti nie je ani to, že prepracovaný systém nám umožňuje zamestnávať aj také skupiny pracovníkov, pre ktoré je často zložité nájsť uplatnenie: mamičky s malými deťmi, mladých ľudí bez skúseností či zdravotne znevýhodnených spoluobčanov. A McDonald's patrí k najvýznamnejším zamestnávateľom práve týchto skupín pracovníkov u nás.

Zamestnáva McDonalds´s aj zdravotne znevýhodnených pracovníkov?

Áno. Spoločnosť McDonald's dlhodobo zamestnáva zdravotne znevýhodnených pracovníkov. Pri výbere vhodných kandidátov spolupracujeme s celým radom inštitúcií, ako je Jedličkov ústav, združenie Rytmus či Spoločnosť Dúha. V súčasnej dobe zamestnávajú reštaurácie McDonald's niekoľko desiatok pracovníkov so zdravotným postihnutím. Podľa charakteru postihnutia nachádzajú uplatnenie u predajných okienok McDrive či v bežnej prevádzke reštaurácie. Spoločnosť McDonald's získala cenné skúsenosti so špeciálnymi postupmi a procesmi pre prácu s nimi. Overila si, že pri nájdení vhodného pracoviska, odpovedajúcom zapracovaní a kvalitnom vedení môžu byť prínosom pre prevádzku reštaurácií. Aj preto McDonald's i niekoľko reštaurácií získalo ocenenia v rámci súťaže Rovnaká šanca - Zamestnávateľ roku.

Ako McDonald's chráni životné prostredie?

Základom podnikateľskej filozofie McDonald's je rešpekt k prostrediu, v ktorom podniká. Preto spoločnosť vždy prikladala veľký význam rešpektovaniu princípov ochrany životného prostredia. K podobnému prístupu vedieme aj svojich partnerov a dodávateľov.

Všetky reštaurácie McDonald's fungujú podľa zásad tzv. ekologického riadenia, cieľom ktorého je minimalizovať dopad podnikateľských aktivít na životné prostredie. Princíp ochrany životného prostredia sa tak stáva určujúcim kritériom všetkých rozhodovacích procesov.

Zásady ekologického riadenia podniku v praxi zahŕňajú šetrné a efektívne využívanie zdrojov znižovania emisií, znižovania tuhého odpadu ako v reštauráciách, tak aj u dodávateľov, využívanie druhotných surovín a používanie šetrných technológií (strojov a zariadení).

Stará sa McDonald's aj o to, ako jeho dodávatelia zachádzajú so zvieratami?

Humánne zachádzanie so zvieratami je súčasťou firemnej filozofie McDonald's. McDonald's zodpovedá za túto oblasť aj prostredníctvom úzkej spolupráce so všetkými svojimi dodávateľmi. Cieľom McDonald's je:

  • zaistiť, že so všetkými zvieratami je v priebehu celého ich života zachádzané humánne a zodpovedne v súlade s ich špecifickými potrebami;
  • zaistiť, že všetci dodávatelia spĺňajú alebo prekračujú miestne kritériá a kritériá EU v oblasti zachádzania so zvieratami;
  • podporovať zavádzanie pokrokových metód starostlivosti o zvieratá na všetkých stupňoch dodávateľského reťazca;
  • propagovať pozitívne zachádzanie so zvieratami a zabrániť, aby boli vystavované hladu a smädu, nepohodliu, bolesti, poraneniam a chorobám, strachu a stresu, ktoré by sa mohli pre ne obvyklým spôsobom prejavovať.

McDonald's spolupracuje so všetkými svojimi dodávateľmi a partnermi na aplikácii firemných štandardov zachádzania so zvieratami. Dodávateľom McDonald's sa môže stať iba taký partner, ktorý rešpektuje uvedené princípy. McDonald's súčasne prostredníctvom nezávislých auditov priebežne preveruje ich dodržiavanie.

Aký je postoj McDonald's vo vzťahu k reklame a marketingu zameraných na deti?

Predovšetkým musíme zdôrazniť, že našou filozofiou je nemanipulovať s deťmi. Všetku našu komunikáciu a marketing zameriavame na dospelých zákazníkov a rodičov. Je nám známe, že rodičia a ich deti nás majú radi predovšetkým kvôli chutnému jedlu, príjemnému a bezpečnému prostrediu a neformálnej atmosfére našich reštaurácií. Čo sa týka marketingu zameraného na deti, veľmi striktne dodržiavame vlastné prísne kritériá, ako aj národné a medzinárodné právne predpisy. Stáli sme pri zrode mnohých samoregulačných opatrení, ktoré sú oveľa prísnejšie než požiadavky legislatívnych noriem. McDonald's je napríklad členom dobrovoľnej iniciatívy významných medzinárodných výrobcov, ktorí sa dobrovoľne zaviazali obmedziť reklamu zameranú na deti a stanoviť jasné pravidlá pre všetkých svojich členov v tejto oblasti.


McDonald's na Facebooku | © 2016 McDonald's Slovenská republika. | Ochrana údajov | Vytvorené a spravované spoločnosťou FG Forrest, a. s.