Podmienky používania služieb on-line spoločnosti McDonald's (Slovensko)

DÔLEŽITÉ: POZORNE SI PREČÍTAJTE TIETO PODMIENKY POUŽÍVANIA („PODMIENKY“) TAK, ABY STE IM POROZUMELI. OBSAHUJÚ OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI SPOLOČNOSTI MCDONALD'S A INÉ USTANOVENIA, KTORÉ MAJÚ VPLYV NA VAŠE ZÁKONNÉ PRÁVA.

Inštaláciou, sprístupnením alebo používaním akýchkoľvek webových stránok, mobilných aplikácií, e-mailových informačných bulletinov a odberov a ďalších digitálnych funkcií, kde sú tieto podmienky uverejnené alebo zmienené (spoločne ďalej len „služby on-line"), uzatvárate záväznú dohodu so spoločnosťou McDonald's Slovakia spol. s r.o., IČO: 31 392 229, so sídlom Einsteinova 33, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 8686/B („McDonald's SR“) a so spoločnosťou Reklamná spoločnosť McDonald's s.r.o., IČO: 53 465 733, so sídlom Einsteinova 33, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 149548/B („RS”, McDonald's SR a RS môžu byť označované spolu ako “McDonald's”).

McDonald's SR je zodpovedný za prevádzku objednávacích služieb dostupných v mobilnej aplikácii a RS je zodpovedná za technické aspekty fungovania mobilnej aplikácie.

Upozorňujeme, že naše reštaurácie nemusia byť prevádzkované priamo spoločnosťou McDonald's. Zoznam prevádzkovateľov reštaurácií je k dispozícii tu (každý z nich ako „Reštaurácia“).

V prípade, že sa rozhodnete objednať naše produkty prostredníctvom mobilnej aplikácie, uzavriete zmluvu o dodaní produktov s Reštauráciou, ktorú si vyberiete na začiatku objednávacieho procesu. McDonald's SR zastupuje Reštaurácie v procese objednávania.

Tieto podmienky sa primerane vzťahujú aj na zmluvu o dodaní produktov. Pod pojmom zmluva o dodaní produktov sa myslí dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb, v závislosti od zvoleného spôsobu vyzdvihnutia/dodania produktov.

Mali by ste si tiež prečítať naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ktoré popisuje, ako získavame, používame a poskytujeme informácie.

Služby on-line nie sú určené na používanie ani nie sú cielené na osoby, ktoré nedosiahli vek 16 rokov. Ak chcete využívať služby on-line, musíte mať aspoň 16 rokov. Ak máte aspoň 16 rokov, ale ešte nie 18 rokov (alebo zákonný vek plnoletosti, ak sa líši vo vašej jurisdikcii), musíte tieto podmienky prejsť so svojím rodičom alebo zákonným zástupcom a oni musia tieto podmienky pochopiť a odsúhlasiť ich, aby ste mohli služby on-line využívať.

Ak vy alebo váš rodič alebo zákonný zástupca nesúhlasíte s týmito podmienkami, musíte okamžite prestať používať služby on-line a požiadať, aby spoločnosť McDonald's zrušila akýkoľvek účet služieb on-line, ktorý ste vytvorili. O vymazanie účtu môžete požiadať odoslaním e-mailu na adresu oou@sk.mcd.com, pričom prosím uveďte e-mailovú adresu účtu, ktorý chcete nechať vymazať.

V prípade, že nie ste spokojní so službami, ktoré poskytujeme, môžete sa obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, internetová stránka: www.soi.sk, príslušnú na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov. Môžete tiež použiť platformu na alternatívne riešenie sporov, ktorá je k dispozícii na internetovej stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

1. Informácie o službách online

Dostupnosť produktov a služieb.

Produkty a služby spoločnosti McDonald's sú dostupné v mnohých častiach sveta. V službách on-line však môžu byť uvedené produkty a služby, ktoré nie sú dostupné celosvetovo.

Dodržujte pravidlá cestnej premávky.

Vždy, keď používate služby on-line, musíte dodržiavať pravidlá cestnej premávky a všetky platné predpisy a nariadenia. NESMIETE POUŽÍVAŤ SLUŽBY ON-LINE POČAS JAZDY ALEBO KEĎ STE ZA VOLANTOM ALEBO RIADITE VOZIDLO, KTORÉ SA POHYBUJE ALEBO NIE JE ZAPARKOVANÉ. V záujme trvalej bezpečnosti používajte služby on-line iba vtedy, keď je to legálne a bezpečné.

Za svoje zariadenia a účty zodpovedáte vy.

Za všetky zariadenia, softvér a služby potrebné pre používanie služieb on-line zodpovedáte vy. Spoločnosť McDonald's nezaručuje, že služby on-line budú plne funkčné na akomkoľvek konkrétnom zariadení alebo s akýmkoľvek konkrétnym softvérom. Zodpovedáte tiež za úhradu akýchkoľvek poplatkov a daní súvisiacich s posielaním správ a dátovými službami pri využívaní služieb on-line vrátane našej vzájomnej komunikácie formou SMS, e-mailom alebo iným spôsobom, ktorý si zvolíte. Služby on-line môžete používať iba na zariadeniach, ktoré vlastníte alebo oprávnene držíte, a iba ak používate autorizovaný operačný systém (napríklad Apple iPhone OS pre zariadenia Apple). Ak si vytvoríte účet služieb on-line, zodpovedáte za zabezpečenie účtu a za všetky činnosti v rámci účtu. Môžete používať len jeden účet služieb on-line a musíte dbať na to, aby boli informácie o vašom účte vždy aktuálne.

Právo spoločnosti McDonald's aktualizovať alebo ukončiť služby on-line.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť McDonald's môže (po upozornení alebo bez neho) priebežne aktualizovať, upravovať alebo ukončiť svoje služby on-line (alebo váš prístup k nim), vrátane ponuky aktualizácií akejkoľvek mobilnej aplikácie spoločnosti McDonald's, ktorú máte nainštalovanú vo vašom zariadení (alebo odstránením funkčnosti aplikácie alebo prístupu z nej).

Aktualizácia týchto podmienok.

Tieto podmienky sa na vás vzťahujú počas celej doby používania služieb on-line. Spoločnosť McDonald's môže tiež tieto podmienky priebežne aktualizovať. Ak spoločnosť McDonald's vykoná zmeny podmienok (najmä tých, ktoré sa týkajú vašich spotrebiteľských práv a/alebo oznamovacích povinností spoločnosti McDonald's), budeme vás informovať akýmikoľvek primeranými prostriedkami, napríklad zverejnením nových podmienok v službe on-line. Ak nesúhlasíte s týmito zmenenými podmienkami, musíte okamžite prestať používať služby on-line a požiadať, aby spoločnosť McDonald's zrušila akýkoľvek účet služieb on-line, ktorý ste vytvorili. Ak chcete svoj účet zrušiť, pošlite nám e-mail na adresu oou@sk.mcd.com.

Mnohé reštaurácie vlastnia a prevádzkujú nezávislé spoločnosti.

Napriek tomu, že spoločnosť McDonald's prevádzkuje a riadi služby on-line, nie je zodpovedná za prevádzku väčšiny Reštaurácií. Väčšinu Reštaurácií namiesto toho vlastnia a prevádzkujú nezávislí franchisanti spoločnosti McDonald's. Každá Reštaurácia samostatne zodpovedá za dodržiavanie zákonov a predpisov, za všetky problémy týkajúce sa vašej objednávky produktov a za akékoľvek záležitosti týkajúce sa pracovnoprávnych vzťahov v Reštaurácii. Celé meno, adresu, identifikačné údaje a kontakty majiteľa Reštaurácie nájdete na tu a taktiež na vašej účtenke.

Akým spôsobom nás môžete kontaktovať.

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa služieb on-line, vyhľadajte v službách on-line sekciu „Kontaktujte nás“ alebo kedykoľvek navštívte https://www.mcdonalds.sk/o-nas/napis-nam/ alebo zavolajte na +421 2 5441 8590, +420 222 007 111.

2. Naše informačné postupy a komunikácia s vami

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti McDonald's.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti McDonald's opisuje naše informačné postupy vrátane toho, akým spôsobom získavame, používame a zdieľame informácie. Vyhlásenie nájdete tu.

Ako s vami komunikujeme.

Prostredníctvom služieb on-line sa môžete prihlásiť na odber e-mailov, textových správ na mobilné číslo, ktoré nám poskytnete, alebo oznámení typu „push“ od spoločnosti McDonald's. Keď sa prihlásite na odber ktoréhokoľvek z týchto druhov komunikácie, beriete na vedomie a súhlasíte, že budete od spoločnosti McDonald's dostávať marketingové, obchodné a iné správy. Spoločnosť McDonald's môže použiť informácie, ktoré ste nám poskytli na komunikáciu s vami v súlade s Vyhlásením o ochrane osobných údajov spoločnosti McDonald's.

Všeobecne o deaktivácii oznámení.

Máte možnosť vybrať si spôsob, akým s vami komunikujeme. Vaše preferencie týkajúce sa komunikácie sú obvykle súčasťou pokynov, ako sa odhlásiť z odberu, a to v sekcii profilu služby on-line, ktorú používate. Máte tiež možnosť zmeniť vaše preferencie týkajúce sa komunikácie pomocou nastavení svojho zariadenia. Okrem toho, samotné naše oznámenia môžu zahŕňať možnosť odhlásiť sa z odberu. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že budete musieť spravovať svoje preferencie týkajúce sa komunikácie pre každý spôsob komunikácie zvlášť. Ak sa napríklad odhlásite z odberu marketingových e-mailov, môžete stále dostávať marketingové textové správy, ak ste sa prihlásili na ich odber. Aj keď sa snažíme ponúkať praktický spôsob spravovania preferencií týkajúcich sa komunikácie, možno budete musieť pre každú službu on-line upraviť svoje preferencie individuálne. Zoberte prosím na vedomie, že v prípade niektorých oznámení súvisiacich s účtom a transakciami, môže byť jediným spôsobom, ako odhlásiť odber týchto oznámení, zrušenie účtu služieb on-line. Taktiež zoberte prosím na vedomie, že ak dostávate oznamy franchisanta spoločnosti McDonald's (Reštaurácie), budete musieť odhlásiť odber priamo u neho.

Doplňujúce informácie.

Celá komunikácia prostredníctvom mobilnej aplikácie vrátane všetkých informácií o produktoch a vašich objednávkach (vrátane zmlúv o dodaní produktov) je v slovenskom jazyku, ak nie je v mobilnej aplikácii uvedené inak.

Spoločnosť McDonald's a/alebo akákoľvek Reštaurácia nie sú viazaní žiadnymi kódexmi správania vo vzťahu k zákazníkom v zmysle § 3 ods. 1 písm. n) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

3. Odosielanie objednávok do Reštaurácií

Táto časť sa vzťahuje na všetky objednávky, ktoré zadávate prostredníctvom služieb on-line. Prečítajte si túto časť pred odoslaním akýchkoľvek objednávok do Reštaurácií pomocou služieb on-line. Prosím zoberte na vedomie, že objednávanie nemusí byť dostupné vo všetkých službách on-line.

O objednávaní.

Účelom objednávky je vopred poskytnúť zákazníkom pohodlný spôsob vytvárania objednávok produktov a odosielania objednávok do zúčastnenej Reštaurácie.

Aby ste mohli zadať objednávku prostredníctvom služieb on-line, musíte mať zaregistrovaný účet služieb on-line. Na registráciu sú potrebné nasledujúce informácie: meno, priezvisko a e-mailová adresa.

Registrácia spôsobu platby.

Pred odoslaním objednávky musíte zaregistrovať kreditnú alebo debetnú kartu (každá z nich ako „platobná karta“), ktorú budete používať pri objednávkach.

Spoločnosť McDonald's a Reštaurácie využívajú tretie strany pre bezpečné uloženie informácií o vašej platobnej karte a spracovanie vašich platieb Reštauráciám. Pri registrácii vašej platobnej karty vám príslušná tretia strana predstaví podmienky uskutočňovania platieb a uchovávania údajov o vašej platobnej karte. Beriete na vedomie a súhlasíte, že pri registrácii platobnej karty môže spoločnosť McDonald's alebo tretia strana overiť, či je platobná karta, ktorú ste zaregistrovali platná. Taktiež beriete na vedomie a súhlasíte, že keď použijete objednávanie na uskutočnenie nákupu v Reštaurácii, táto Reštaurácia bude registrovaným obchodníkom. Reštaurácie môžu na overenie vášho nákupu vyžadovať ďalšie informácie okrem vášho kódu objednávky. Vyhlasujete a zaručujete sa, že máte dostatočný vek a máte všetky potrebné práva na používanie všetkých platobných kariet, ktoré zaregistrujete.

Produkty nakupujete priamo v Reštauráciách.

Pri používaní objednávania odosielate objednávky priamo zúčastnenej Reštaurácii a zmluva o dodaní produktov sa uzatvára medzi vami a Reštauráciou, ktorá vašu objednávku prijme. Reštaurácia, v ktorej si vyzdvihnete svoje produkty, je zodpovedná za ich prípravu a vydanie. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ak nakupujete v Reštaurácii, ktorá nie je priamo prevádzkovaná spoločnosťou McDonald's SR, spoločnosť McDonald's SR ani žiadna iná spoločnosť zo skupiny McDonald's nenesú žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu alebo súvisiacu s akýmikoľvek produktami, ktoré si v takejto Reštaurácii zakúpite prostredníctvom objednávania.

Vytvorenie, zaplatenie a odoslanie objednávky do reštaurácie.

Objednávanie môžete použiť na vytvorenie objednávky a jej odoslanie do zúčastnenej Reštaurácie, ktorú si vyberiete. Keď v službe on-line stlačíte „Zaplatiť“, uskutočníte nákup a platba sa zúčtuje z vašej platobnej karty. Momentom zaplatenia objednávky vzniká medzi vami a Reštauráciou, ktorú ste si počas procesu objednávania vybrali, zmluva o dodaní produktov. Následne obdržíte kód objednávky. Objednávky je potrebné vyzdvihnúť osobne vo vybranej Reštaurácii.

Ak si chcete objednať alkoholické nápoje, ako napríklad pivo, musíte mať aspoň 18 rokov. Predaj alkoholických nápojov a iných výrobkov mladším osobám je zakázaný. Reštaurácia je oprávnená vyžiadať si občiansky preukaz na overenie vášho veku pred odovzdaním nákupu s obsahom alkoholických nápojov.

Ak nie je možné overiť váš vek, zmluva o dodaní produktov bude v súvislosti s alkoholickými nápojmi zrušená a kúpna cena alkoholických nápojov vám bude vrátená (na platobnú kartu použitú pri platbe objednávky).

Informácie o všetkých vašich zaplatených objednávkach sú dostupné v mobilnej aplikácii.

Možnosti vašej objednávky.

Pre vyzdvihnutie on-line objednávky si môžete vybrať z nasledujúcich možností: pri pokladni, s obsluhou k stolu alebo v Drive-Thru.

Príprava vašej objednávky.

Dostupnosť všetkých produktov závisí od Reštaurácie, v ktorej si vyzdvihnete svoju objednávku. Po výbere Reštaurácie sa zobrazí čas podávania raňajok alebo hlavného menu pre danú Reštauráciu. Keď si vyberiete možnosť vyzdvihnutia pri pokladni alebo v Drive-Thru, uvidíte čas podávania pre každú z možností (napríklad 6:00 – 24:00). Ak prídete po zatvorení Reštaurácie, nebudete si môcť vyzdvihnúť objednávku a platba vám nebude vrátená. Pred potvrdením a uskutočnením platby sa uistite, že do Reštaurácie dokážete prísť včas.

Pri zadávaní objednávky na vyzdvihnutie pri pulte sa zobrazí správa, ktorá vás informuje o približnom počte minút potrebných na prípravu vašej objednávky. Po potvrdení a zaplatení sa začne vaša objednávka pripravovať. Ak máte aktivované služby určovania polohy a nachádzate sa ďaleko od Reštaurácie alebo služby určovania polohy aktivované nemáte, môže sa vám zobraziť správa, aby ste potvrdili, či ste pripravení zaplatiť a v Reštaurácii tak majú začať s prípravou vašej objednávky. Uistite sa prosím, že môžete do Reštaurácie doraziť včas. Vzhľadom na to, že Reštaurácie sú z hygienických dôvodov povinné vydať všetky objednávky bez zbytočného odkladu po ich príprave, bude vaša objednávka pripravená na vyzdvihnutie 15 minút od predpokladaného času vyzdvihnutia, ktorý sa zobrazí po dokončení objednávky. V prípade, že si objednávku nevyzdvihnete včas, musí byť z hygienických dôvodov zničená a platba vám nebude vrátená.

Pri zadávaní objednávky na vyzdvihnutie v Drive-Thru ju potvrdíte a zaplatíte, ale vaša objednávka bude sa začne pripravovať až pri príchode do Drive-Thru, kde zadáte kód objednávky. Pokiaľ zvolíte možnosť vyzdvihnutia v Drive-Thru a prídete po zmene menu alebo ak niektorý z vami vybraných produktov už nie je k dispozícii, obráťte sa prosím na obsluhu v Reštaurácii.

Pri objednávke k stolu musíte po príchode do Reštaurácie do aplikácie zadať číslo stola a až potom môžete zaplatiť. Po potvrdení a vykonaní platby sa vaša objednávka začne pripravovať. Akonáhle bude objednávka hotová, bude vám naservírovaná na váš stôl.

Pri objednávke do auta (služba „ZAPARKUJ A VYZDVIHNI“) musíte po zaparkovaní na príslušnom parkovacom mieste do aplikácie zadať číslo parkovacieho miesta a až potom môžete zaplatiť. Po potvrdení a vykonaní platby sa začne vaša objednávka pripravovať. Hneď ako bude objednávka hotová, bude personálom Reštaurácie doručená na príslušné parkovacie miesto.

Niektoré Reštaurácie nepredávajú všetky produkty. Obrázky produktov a balení v službách on-line sú uvedené len ako ilustračné a nemusia sa zhodovať s produktami alebo baleniami, ktorý obdržíte v Reštaurácii. Rozdiely môžu byť spôsobené zobrazovaním farieb na vašom zariadení alebo faktormi, ako sú použité zložky, dodávateľ, oblasť krajiny a ročné obdobie.

Informácie o potravinách a nápojoch v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom sú dostupné v mobilnej aplikácii.

Prosím zoberte na vedomie, že všetky vami objednané jedlá a nápoje je potrebné skonzumovať ihneď po prevzatí objednávky, ak nie je uvedené inak.

O cenách pri objednávaní.

Každá Reštaurácia si určuje svoje ceny samostatne a samostatne uplatňuje ďalšie dane a poplatky v zmysle príslušných právnych predpisov. Zobrazené ceny už zahŕňajú tieto dodatočné dane a poplatky, najmä DPH, ak nie je uvedené inak. Určité ponuky a ceny nemusia byť k dispozícii pre všetky objednávky na všetkých miestach. V prípade, že sa vyskytne chyba v cene produktu, ktorá vám bol naúčtovaná, obráťte sa na Reštauráciu, v ktorej ste produkt zakúpili, a požiadajte o vrátenie daného rozdielu.

Lokalizačné služby.

Ak chcete využívať výhody automatického výberu najbližšej Reštaurácie a kontroly polohy, ak ste ďaleko pri odosielaní a platení objednávky, budete musieť povoliť lokalizačné služby vo svojom zariadení. Ak nemáte povolené lokalizačné služby alebo ak si nechcete objednať z najbližšej Reštaurácie, budete musieť vybrať Reštauráciu manuálne.

Platba za vašu objednávku.

Keď kliknete na „Zaplatiť“, oprávňujete tým Reštauráciu na spracovanie vašej objednávky. Poskytovateľ platobných služieb Reštaurácie spracuje vašu platbu a zúčtuje platbu z platobnej karty, ktorú ste si vybrali pri vytváraní objednávky. V rámci funkcie objednávania môžete dostať upozornenie, že Reštaurácia prijala vašu objednávku a pripravuje ju. Vlastnícke právo k produktom nadobúdate po ich vyzdvihnutí.

Čo ak mám problém s platbou alebo chcem vrátiť peniaze?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa platieb uvedených na výpise z vašej platobnej karty, alebo ak chcete podať námietky proti platbe, ktorá bola naúčtovaná na vašej platobnej karte v Reštaurácii, obráťte sa na svoju banku. vaša banka vám poradí, aké sú zásady vašej banky a povie vám svoje pravidlá o tom, kedy uvoľní blokované platby. Vo všeobecnosti sú pri vrátení peňazí prostriedky prevedené späť na platobnú kartu použitú pri pôvodnej platbe.

Čo mám robiť, ak mám podozrenie na podvodnú činnosť na svojom účte?

Ak sa domnievate, že sa na vašom účte objavili nesprávne alebo neoprávnené platby, mali by ste okamžite kontaktovať svoju banku. Mali by ste tiež okamžite zmeniť svoje heslo. Odborníci na bezpečnosť odporúčajú, aby sa používala správna zložitosť hesiel a rôzne kombinácie používateľského mena a hesla pre každý účet.

Zrušenie objednávky, vrátenie peňazí a vaše spotrebiteľské práva.

Svoju objednávku môžete kedykoľvek aktualizovať alebo od nej môžete upustiť, kým nie je potvrdená a zaplatená. Po potvrdení a zaplatení objednávky ju už nemôžete zrušiť, pretože zmluva o dodaní produktov je v tomto momente uzavretá.

Po vyzdvihnutí objednávky si ihneď skontrolujte dodané produkty. Ak objednávka nie je kompletná alebo zistíte iné nezrovnalosti, o prípadnom vrátení peňazí okamžite informujte Reštauráciu, kde ste produkty zakúpili. Upozorňujeme, že vzhľadom na charakter našich produktov neskoršie reklamácie zjavných vád tovaru pri prevzatí nemusia byť uznané. V prípade následnej reklamácie tovaru kontaktujte priamo príslušnú Reštauráciu. Za účelom posúdenia reklamácie vás môže Reštaurácia požiadať o preukázanie vady. Vaše zákonné práva v tomto ohľade nie sú ničím v týchto podmienkach dotknuté.

Spoločnosť McDonald's a/alebo Reštaurácia zodpovedá za vady tovaru a/alebo služieb v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi, t. j. tovar a/alebo služby sú pri prevzatí bez vád. Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar a/alebo služba boli vadné pri prevzatí. V prípade spotrebného tovaru ste oprávnení uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v lehote dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. To neplatí:

 1. v prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu kvôli vade, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,
 2. v prípade opotrebenia spôsobeného bežným používaním,
 3. v prípade vady zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia použitého tovaru, ktorú mal tovar pri prevzatí, alebo ak je to zrejmé z povahy tovaru.

Ak tovar nemá vlastnosti uvedené v ustanovení § 616 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, môžete požadovať aj dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ak sa však vada týka len súčasti tovaru, môžete požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môžete odstúpiť od zmluvy o dodaní produktov. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neprimerané, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, máte právo na bezplatné odstránenie vady. Máte právo na dodanie nového tovaru alebo výmenu súčiastok v prípade odstrániteľnej vady, ak tovar nemožno riadne užívať z dôvodu opakovaného výskytu vady po oprave alebo z dôvodu veľkého počtu vád. V tomto prípade máte tiež právo odstúpiť od zmluvy. Ak neodstúpite od zmluvy alebo neuplatníte právo na dodanie nového tovaru bez vád, právo na výmenu súčiastok alebo na opravu tovaru, môžete požadovať primeranú zľavu. Nárok na primeranú zľavu máte aj vtedy, ak Reštaurácia nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť súčasť tovaru alebo tovar opraviť, ako aj vtedy, ak Reštaurácia neodstráni vadu v primeranej lehote alebo ak by vám odstránenie vady spôsobilo značné ťažkosti. Práva z vád nemáte, ak ste pred prevzatím tovaru vedeli, že tovar má vady, alebo ste vadu spôsobili. Ak má tovar vadu, za ktorú zodpovedáte vy a tovar sa predáva za nižšiu cenu alebo je použitý, máte namiesto práva na výmenu tovaru nárok na primeranú zľavu. Práva z vadného plnenia sa uplatňujú voči Reštaurácii, v ktorej ste si vyzdvihli objednávku. Reštaurácia môže požadovať fotografiu vady a/alebo odovzdanie vadného tovaru.

Ako spotrebiteľ máte právo odstúpiť od zmluvy o dodaní produktov do 14 dní od prevzatia tovaru. Upozorňujeme, že toto právo sa nevzťahuje na jedlá, nápoje v pohári a iný tovar podliehajúci skaze. Okrem toho nemôžete odstúpiť od zmluvy, ak je tovar dodaný v uzavretom obale, ktorý ste vytiahli z obalu a nie je ho možné vrátiť z hygienických dôvodov.

V prípade odstúpenia od zmluvy môžete tovar vrátiť v Reštaurácii, v ktorej ste tovar zakúpili, osobne počas bežných otváracích hodín. V opačnom prípade oznámte tejto Reštaurácii odstúpenie od zmluvy poštou a vráťte tovar na vlastné náklady. Pri odstúpení od zmluvy môžete použiť aj vzorový formulár, ktorého aktuálna verzia je k dispozícii tu. Tovar musíte vrátiť kompletný a v nepoškodenom stave. Cena tovaru alebo jej pomerná časť vám bude vrátená na vašu platobnú kartu do 14 dní od vrátenia tovaru.

4. Ponuky / Vernostný program

Ponuky

Prostřednictvím online služeb máte možnost dostávat nabídky. Na nabídky se vztahují následující obecné podmínky:

 1. nabídka může být dostupná pouze prostřednictvím dané online služby a pro zobrazený produkt a v závislosti na jeho dostupnosti, pouze v zúčastněných Restauracích a do data vypršení platnosti nabídky;
 2. možnost omezení denní doby podávání (např, některé nesnídaňové nabídky nemusí být k dispozici v době podávání snídaně);
 3. pokud není uvedeno jinak, platnost každé nabídky končí v okamžiku jejího uplatnění;
 4. při jedné návštěvě Restaurace lze využít pouze jednu nabídku;
 5. nabídky jsou nepřenosné; a
 6. nabídku nelze vyměnit za peněžní částku;
 7. nabídky lze uplatnit pouze u pultu, v kiosku nebo v Drive Thru nebo při objednávce prostřednictvím online služeb a nejsou k dispozici při využití donáškové služby. Kromě toho se na nabídku mohou vztahovat zvláštní podmínky, které jsou uvedeny v aplikaci vedle nabídky.

Ako uplatniť ponuku

Ponuku uplatníte pri zadávaní objednávky:

 • na svojom zariadení prostredníctvom služieb on-line alebo
 • pri pokladni, v kiosku alebo v Drive-Thru naskenovaním QR kódu ponuky alebo
 • v Drive-Thru prečítaním alfanumerického kódu členovi personálu, ktorý prijíma vašu objednávku

Rôzne

Ponuky nemajú peňažnú hodnotu. Ponuky sú neprenosné.

Vernostný program

Pri každom nákupe vybraného produktu pomocou našej aplikácie bude na vašu digitálnu vernostnú kartu na účte v našej aplikácii pripísaný príslušný počet vernostných bodov, a to nasledovne:

 • pri pulte, v kiosku alebo v Drive Thru naskenovaním vašej vernostnej karty, alebo
 • v Drive Thru prečítaním alfanumerického kódu na vašej vernostnej karte členovi obsluhy, ktorý prijíma vašu objednávku, a to pred dokončením objednávky v zúčastnených Reštauráciách

Vernostné body nie je možné získať prostredníctvom iných aplikácií (napr. aplikácií pre rozvoz jedla).

Po získaní definovaného počtu vernostných bodov automaticky dostanete vernostný poukaz na odmenu definovanú podmienkami vernostného programu v aplikácii. Na vašej digitálnej vernostnej karte sa vynulujú vernostné body. Vernostný poukaz na odmenu môžete uplatniť v aplikácii:

 • na svojom zariadení pri použití online služieb alebo pri pulte, v kiosku alebo
 • v Drive Thru naskenovaním QR kódu odmeny, alebo
 • v Drive Thru prečítaním alfanumerického kódu na vernostnom poukaze členovi obsluhy, ktorý prijíma vašu objednávku

Poukaz je platný maximálne 14 dní po dátume získania posledného vernostného bodu, pokiaľ nie je uvedený iný dátum konca jeho platnosti.

Ponuka produktov vo vernostnom programe platí do odvolania.

Každý vernostný poukaz môže byť uplatnený iba raz.

Náhrady

Spoločnosť McDonald's je oprávnená kedykoľvek odobrať vernostné body, ak sú produkty z akéhokoľvek dôvodu vrátené a je vrátená celá alebo čiastočná kúpna cena. To sa vzťahuje aj na výmenu produktov, pokiaľ nejde o výmenu za produkty zahrnuté do vernostného programu.

Podozrivá činnosť

Spoločnosť McDonald's je oprávnená podniknúť akékoľvek kroky, ktoré považuje za vhodné, vrátane odstránenia alebo pozastavenia vášho účtu a nazbieraných bodov, ak zistíme akúkoľvek podozrivú aktivitu týkajúcu sa vášho účtu, okrem iného vrátane:

 1. zapojenie sa do nezákonných alebo podvodných činností;
 2. poskytnutie alebo pokus o poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií alebo uvedenie nepravdivých údajov spoločnosti McDonald's alebo zúčastnenej Reštaurácii; alebo
 3. predaj, postúpenie, prevod alebo nadobudnutie alebo ponuka na predaj akejkoľvek odmeny, výhody alebo bodov inak ako v súlade s týmito podmienkami; alebo
 4. nadmerný zárobok (podvodom alebo iným spôsobom)

Všeobecné

Spoločnosť McDonald's si vyhradzuje právo ukončiť vernostný program, ak udalosti, ktoré nie je možné primerane ovplyvniť spôsobia, že ho nebude môcť ďalej prevádzkovať.

Spoločnosť McDonald's si vyhradzuje právo neprijať ponukové kupóny / vernostné kupóny alebo vernostné body, ak podľa jej odôvodneného názoru došlo k manipulácii s aplikáciou, ponukovými kupónmi / vernostnými kupónmi alebo vernostnými bodmi.

Spoločnosť McDonald's za každých okolností ostáva vlastníkom všetkých materiálov a reklamy v súvislosti s ponukovými kupónmi a/alebo vernostným programom spolu so všetkými právami duševného vlastníctva k materiálom a k reklame ponukových kupónov a/alebo vernostného programu.

Účasťou vo vernostnom programe súhlasíte s týmito podmienkami.

5. Vlastníctvo a oprávnenia na služby on-line

Práva duševného vlastníctva spoločnosti McDonald's

Všetky práva k službám on-line sú a zostávajú výhradným vlastníctvom spoločnosti McDonald's alebo jej poskytovateľov licencií. V záujme jednoznačnosti „služby on-line“ zahŕňajú všetok obsah služieb on-line, ako napríklad, ale nie výlučne, text, obrázky, grafiku, logá, hlavičky stránok, ikony tlačidiel, obrázky, zvukové klipy, digitálne súbory na stiahnutie, kompilácie údajov, softvér, ochranné známky, servisné známky, úpravu výrobku alebo obalu, audio, video, dáta a iné materiály (spoločne ako „obsah“), ako aj akúkoľvek časť služieb on-line. Získavate oprávnenie používať služby on-line, ale toto právo nenadobúdate. Nič čo je uvedené v týchto podmienkach nemožno vykladať ako prevod akékoľvek takéto práva na vás. Nesmiete podniknúť žiadne kroky, ktoré by ohrozili, obmedzili alebo narušili práva spoločnosti McDonald's alebo jej poskytovateľov licencií.

Vaše oprávnenie používať služby on-line.

Podľa týchto podmienok získavate osobné, nevýhradné, neprenosné a odvolateľné oprávnenie používať služby on-line výhradne na svoje osobné a nekomerčné účely len v súlade s týmito podmienkami. V záujme jednoznačnosti „používanie“ zahŕňa prístup, interakciu a zobrazenie. S výnimkou oprávnení a práv, ktoré sa vám výslovne udeľujú podľa týchto podmienok, sa vám nepriamo ani inak neudeľujú žiadne licencie ani práva. Spoločnosť McDonald's si vyhradzuje všetky ostatné práva.

Informácie o ochrannej známke.

Ochranné známky, servisné známky a všetky grafické prvky vrátane vzhľadu a hmatového dojmu, ktoré sa uvádzajú v službách on-line, sú osobitnými a chránenými ochrannými známkami alebo úpravami spoločnosti McDonald's alebo poskytovateľov licencií. Služby on-line môžu tiež obsahovať rôzne obchodné mená, ochranné známky a servisné známky tretích strán, ktoré sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

6. Používateľské príspevky a nevyžiadané nápady

Používateľské príspevky

Niektoré služby on-line vám môžu umožniť odosielať komentáre, pripomienky, návrhy, nápady, grafiky, fotografie, otázky, sťažnosti alebo iné informácie uverejnené alebo oznámené spoločnosti McDonald's prostredníctvom služieb on-line (spoločne ako „príspevky“). Beriete na vedomie, že zaslaním akejkoľvek informácie spoločnosti McDonald's prostredníctvom služieb on-line udeľujete spoločnosti McDonald's trvalé, neodvolateľné, celosvetové, nevýhradné, bezplatné a prevoditeľné oprávnenie používať, reprodukovať, distribuovať, sublicencovať iným subjektom, upravovať, prekladať, zhotovovať odvodené diela, verejne zobrazovať a verejne predvádzať príspevky vrátane ich použitia na akýkoľvek obchodný alebo iný účel bez vášho súhlasu alebo odmeny pre vás alebo akúkoľvek inú osobu. Spoločnosť McDonald's nie je povinná zaobchádzať s akýmikoľvek príspevkami ako s dôvernými.

Nevyžiadané nápady

Zásadou spoločnosti McDonald's je neprihliadať na nevyžiadané nápady. Hoci oceňujeme, že ste venovali čas úvahe o spoločnosti McDonald's, nie sme schopní posudzovať nové nápady z prostredia mimo systému McDonald's. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nemáte nárok na žiadnu odmenu ani žiaden nárok voči spoločnosti McDonald's v súvislosti s tým, že spoločnosť McDonald's v súčasnosti alebo v budúcnosti zvažuje, používa alebo vyvíja akýkoľvek výrobok, dizajn, koncept alebo iný materiál podobný alebo identický s vaším návrhom.

7. Prípustné použitie a obmedzenia služieb on-line

Pokiaľ ide o služby on-line (vrátane obsahu), nesmiete vy ani nesmiete tretím osobám dovoliť:

 1. využívať služby on-line na akýkoľvek účel, ktorý je nezákonný alebo zakázaný týmito podmienkami;
 2. vymazať alebo zmeniť akékoľvek oznámenia o autorských právach, ochrannej známke alebo iných chránených právach;
 3. pokúšať sa o získanie vlastníckeho práva k on-line službám, vrátane obsahu;
 4. používať, kopírovať, distribuovať, opätovne publikovať, zobrazovať, zverejňovať, nahrávať alebo prenášať služby on-line akýmkoľvek komerčným spôsobom;
 5. prenajímať, predávať, sublicencovať, požičiavať, prekladať, zlučovať, upravovať, postupovať alebo prevádzať služby on-line alebo ich kombinovať s inými programami alebo službami alebo ich do nich začleňovať;
 6. rozoberať, dekompilovať, spätne dešifrovať, kopírovať vo formáte zdrojového alebo objektového kódu alebo vytvárať odvodené diela na základe služieb on-line;
 7. prenášať, poskytovať, vyvážať alebo opätovne exportovať služby on-line v rozpore s embargom, obchodnými sankciami alebo inými zákonmi a nariadeniami o kontrole alebo vývoze technológií;
 8. používať alebo spúšťať akúkoľvek neoprávnenú technológiu alebo automatizovaný systém na prístup k službám on-line alebo extrakciu obsahu služieb on-line vrátane, nie však výlučne, vyhľadávacích robotov, robotov, scrapovacích nástrojov alebo off-line čítačiek;
 9. pokúsiť sa deaktivovať, poškodiť, preťažiť, narušiť alebo získať neoprávnený prístup k on-line službám, k sieti McDonald's alebo k akýmkoľvek používateľským účtom spojeným so službami on-line.

8. Obmedzenie a vylúčenie zodpovednosti v súvislosti s mobilnou aplikáciou

Obmedzenia zodpovednosti spoločnosti McDonald's

SPOLOČNOSŤ McDONALD'S NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNY PRIAMY ALEBO NEPRIAMY UŠLÝ ZISK ALEBO STRATU PODNIKATEĽSKÝCH PRÍLEŽITOSTÍ, ZA OSOBITNÚ, NEPRIAMU, NÁSLEDNÚ, EXEMPLÁRNU ALEBO VEDĽAJŠIU ŠKODU, VRÁTANE STRATY DÁT, ALEBO ŠKODY NA MAJETKU V SÚVISLOSTI SO SLUŽBAMI ON-LINE ALEBO Z NICH VYPLÝVAJÚCICH. NIČ ČO JE UVEDENÉ V TOMTO ODSEKU NEMÁ ZA CIEĽ OBMEDZIŤ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI McDONALD'S ZA NÁHRADU ŠKODY V ROZSAHU SPÔSOBENOM VLASTNOU HRUBOU NEDBANLIVOSŤOU ALEBO ÚMYSELNÝM ALEBO PROTIPRÁVNYM KONANÍM SPOLOČNOSTI McDONALD'S. OKREM TOHO, NIČ ČO JE UVEDENÉ V TOMTO ODSEKU NEMÁ ZA CIEĽ OBMEDZIŤ ALEBO ZMENIŤ VAŠE SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVA, KTORÉ NEMOŽNO OBMEDZIŤ ANI ZMENIŤ PODĽA PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV. Spoločnosť McDonald's si vyhradzuje všetky zákonné práva vymáhať náhradu škody alebo inú náhradu podľa týchto podmienok alebo tak, ako to umožňujú právne predpisy.

Spoločnosť McDonald's poskytuje služby on-line „TAK, AKO SÚ K DISPOZÍCII (ako stoja a ležia)“ a bez akýchkoľvek záruk.

Služby on-line môžu obsahovať nepresnosti alebo chyby. SPOLOČNOSŤ McDONALD'S POSKYTUJE SLUŽBY ON-LINE „TAK, AKO SÚ K DISPOZÍCII (ako stoja a ležia)“ A BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VYJADRENÝCH ALEBO NEPRIAMO VYJADRENÝCH. SPOLOČNOSŤ McDONALD'S ODMIETA VŠETKY ZÁRUKY SPÔSOBILOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. SPOLOČNOSŤ McDONALD'S NEPOSKYTUJE ŽIADNE VYHLÁSENIA A ZÁRUKY, ŽE SLUŽBY ON-LINE BUDÚ PRESNÉ, SPOĽAHLIVÉ, NEPRETRŽITÉ ALEBO BEZCHYBNÉ, ŽE NEDOSTATKY BUDÚ ODSTRÁNENÉ ALEBO ŽE SLUŽBY ON-LINE NEOBSAHUJÚ VÍRUSY ANI INÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY. VY NESIETE PLNÚ ZODPOVEDNOSŤ V SÚVISLOSTI SO SVOJÍM POUŽÍVANÍM SLUŽIEB ON-LINE.

Služby tretích strán

Služby on-line môžu odkazovať alebo vám umožniť používať webové stránky, materiály na stiahnutie, obsah, sociálne siete alebo iné digitálne služby tretích strán (spoločne ako „služby tretích strán“). Tieto tretie strany môžu mať svoje osobitné podmienky a zásady ochrany osobných údajov, ktoré by ste mali posúdiť a pochopiť pred ich použitím. Spoločnosť McDonald's sa nehlási ani nie je spojená so žiadnou z týchto služieb tretích strán. SPOLOČNOSŤ McDONALD'S NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK STRATY ALEBO ŠKODU VYPLÝVAJÚCU ALEBO SÚVISIACU S TÝMITO SLUŽBAMI TRETÍCH STRÁN.

Udalosti, ktoré nemôžeme ovplyvniť

SPOLOČNOSŤ McDONALD'S NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA TO, ŽE SPOLOČNOSŤ McDONALD'S NESPLNÍ NIEKTORÝ ZO SVOJICH ZÁVÄZKOV VYPLÝVAJÚCICH Z TÝCHTO PODMIENOK ALEBO SÚVISIACICH S NIMI V DÔSLEDKU UDALOSTI, KTORÚ SPOLOČNOSŤ McDONALD'S NEMÔŽE OVPLYVNIŤ. Ak dôjde k takejto udalosti, potom sa plnenie záväzkov spoločnosti McDonald's vyplývajúcich z týchto podmienok počas trvania udalosti pozastaví a spoločnosť McDonald's môže, ale nemusí, vyvinúť primerané úsilie na to, aby našla riešenie, ktoré jej umožní splniť svoje záväzky vyplývajúce z týchto podmienok aj napriek tejto udalosti.

9. Aplikácie Apple

Tieto podmienky dopĺňajú zmluvné podmienky spoločnosti Apple, Inc. (“Apple”) (k dispozícii na stránke https://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html#service) vrátane v nich obsiahnutých podmienok licencovaného používania koncovým používateľom („podmienky spoločnosti Apple“). Ak používate služby on-line prostredníctvom aplikácie Apple („aplikácia Apple“), beriete zároveň na vedomie a súhlasíte s tým, že:

 • spoločnosť Apple nemá nijakú povinnosť poskytovať akékoľvek služby podpory alebo údržby v súvislosti s aplikáciou Apple. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa údržby alebo podpory v súvislosti s aplikáciou Apple, obráťte sa na spoločnosť McDonald's, nie na spoločnosť Apple, prostredníctvom vyššie uvedených služieb podpory;
 • ak nie je výslovne uvedené v týchto podmienkach inak, akékoľvek nároky týkajúce sa držby alebo používania aplikácie Apple existujú medzi vami a spoločnosťou McDonald's (a nie medzi vami alebo inými osobami a spoločnosťou Apple);
 • v prípade akéhokoľvek nároku tretej strany, že vaša držba alebo používanie (v súlade s týmito podmienkami) aplikácie Apple porušuje akékoľvek práva duševného vlastníctva, spoločnosť Apple nebude voči vám niesť zodpovednosť v súvislosti s týmto nárokom;
 • ak aplikácia Apple, ktorú ste si kúpili, nevyhovuje žiadnej záruke, ktorá sa na ňu vzťahuje, môžete o tom informovať spoločnosť Apple, ktorá vám môže vrátiť kúpnu cenu aplikácie Apple podľa zmluvných podmienok spoločnosti Apple, ktoré boli v tom čase aktuálne. S touto výhradou a v maximálnom rozsahu povolenom právnymi predpismi spoločnosť Apple neposkytuje žiadnu záruku, ani nepristupuje na žiadnu podmienku v súvislosti s aplikáciou Apple a nebude voči vám zodpovedná za akékoľvek nároky, straty, náklady alebo výdavky akéhokoľvek druhu v súvislosti s aplikáciou Apple alebo v dôsledku toho, že ste vy alebo niekto iný používali aplikáciu Apple alebo sa spoliehali na niektorú časť z jej obsahu.
 • v prípade rozdielov medzi týmito podmienkami a podmienkami spoločnosti Apple majú prednosť tieto podmienky. Podmienky spoločnosti Apple sa vykladajú v súlade s právnymi predpismi uvedenými v podmienkach spoločnosti Apple.

10. Rôzne

 • Spoločnosť McDonald's neposkytuje žiadne vyhlásenia o vhodnosti alebo dostupnosti služieb on-line mimo Slovenskej republiky. Ak budete používať služby on-line z iných miest, zodpovedáte za dodržiavanie príslušných miestnych právnych predpisov.
 • Tieto podmienky sa riadia a vykladajú v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, bez ohľadu na akékoľvek zásady týkajúce sa konfliktov právnych predpisov.
 • Hoci tieto podmienky upravujú služby on-line len medzi spoločnosťou McDonald's a vami (a hoci Reštaurácie, ktoré nie sú priamo vlastnené a prevádzkované spoločnosťou McDonald's alebo Apple, nie sú zmluvnou stranou týchto podmienok), Reštaurácie a Apple budú mať právo uplatniť voči vám tie práva, ktoré im prislúchajú podľa týchto podmienok a v rozsahu, v akom sa na nich tieto podmienky vzťahujú.
 • Tieto podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.
 • Po skončení platnosti týchto podmienok alebo ukončení vášho oprávnenia využívať služby on-line všetky práva udelené na základe týchto podmienok zaniknú; tieto podmienky sa však naďalej budú aplikovať na vaše predchádzajúce používanie služieb on-line a na všetko, čo sa týkalo alebo vyplývalo z takéhoto používania. Po ukončení platnosti týchto podmienok ostávajú v platnosti všetky práva spoločnosti McDonald's a ďalších členov systému McDonald's uvedené v týchto podmienkach vrátane všetkých práv duševného vlastníctva, majetkových práv a licencií, ako aj všetky obmedzenia používania a všetky obmedzenia a vylúčenia zodpovednosti.
 • Každá zmluvná podmienka v týchto podmienkach je oddeliteľná a samostatná. Ak je niektorá z nich nezákonná, neplatná alebo nevymáhateľná, zostávajúce podmienky zostanú v plnej platnosti a účinnosti.
 • Ak spoločnosť McDonald's nebude trvať na tom, aby ste splnili niektorú z vašich povinností vyplývajúcich z týchto podmienok alebo ak spoločnosť McDonald's neuplatní alebo neuplatní včas svoje práva proti vám, neznamená to, že sa spoločnosť McDonald's svojich práv voči vám vzdala alebo že nemusíte tieto svoje povinnosti splniť.
 • Spoločnosť McDonald's môže previesť svoje práva a povinnosti podľa týchto podmienok na inú organizáciu alebo subjekt, čo však neovplyvní vaše práva alebo naše záväzky podľa týchto podmienok. Svoje práva a záväzky vyplývajúce z týchto podmienok môžete previesť na inú osobu, iba s písomným súhlasom spoločnosť McDonald's.

Prihlásenie k newsletteru