Ochrana oznamovateľov

Vnútorný predpis k podávaniu preverovania a evidovania oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dňa 1. marca 2019 vstúpil do platnosti zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorý uložil zamestnávateľovi McDonald's Slovakia spol. s r.o., Einsteinova 33, 851 01 Bratislava, IČO: 31 392 229 (ďalej len “zamestnávateľ“) povinnosť vydať vnútorný predpis, v ktorom určí podrobnosti pri oznamovaní protispoločenskej činnosti, v súlade s §10 ods. 9 zákona.

Zamestnávateľ týmto určuje zodpovednú osobu podľa §10 ods. 1 zákona a to: JUDr. Michala Škriaba – externú zodpovednú osobu.

Úvodné ustanovenia

 1. Vnútorný predpis sa vydáva v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti. Tento zákon tiež upravuje povinnosti štátu v oblasti prevencie protispoločenskej činnosti a protikorupčného vzdelávania a výchovy.
 2. Tento vnútorný predpis primeraným spôsobom upravuje postupy pri prijímaní a vybavovaní oznámení protispoločenskej činnosti zamestnávateľom ako aj práva zamestnancov spoločnosti oznamovať protispoločenskú činnosť, o ktorej sa dozvedeli v súvislosti so svojím zamestnaneckým pomerom alebo iným obdobným pomerom.
 3. Tento vnútorný predpis je záväzný pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa ako aj osoby v obdobnom právnom vzťahu k zamestnávateľovi.

Základné pojmy

 1. Oznamovateľ - oznamovateľom fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia alebo zamestnávateľovi; za oznamovateľa sa považuje aj fyzická osoba, ktorá v dobrej viere
  • a. urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah sa skončil, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas trvania tohto pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu,
  • b. urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov,
  • c. urobila oznámenie anonymne a jej totožnosť bola odhalená,
  • d. zverejnila informácie o protispoločenskej činnosti, ktoré sa dozvedela počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol alebo počas trvania pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu alebo po skončení pracovnoprávneho alebo iného obdobného vzťahu z dôvodu, že
  • i. urobila oznámenie prostredníctvom vnútorného systému preverovania oznámení a nebola oboznámená s výsledkom preverenia podľa § 10 ods. 8, alebo neboli prijaté vhodné opatrenia podľa § 10 ods. 8 a následne urobila takéto oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,
  • ii. urobila oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,
  • iii. je dôvodná obava, že protispoločenská činnosť môže predstavovať bezprostredné alebo zjavné ohrozenie verejného záujmu, alebo
  • iv. je dôvodná obava, že v prípade urobenia oznámenia orgánu príslušnému na prijatie oznámenia by jej hrozil postih alebo vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu hrozí, že orgány na prijatie oznámenia nezabezpečia nestranné a nezávislé preverenie skutočností uvedených v oznámení,
 2. Dotknutá osoba - dotknutou osobou fyzická osoba alebo právnická osoba, proti ktorej oznámenie smeruje.
 3. Pracovnoprávny pomer - pracovnoprávnym vzťahom pracovný pomer, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, štátnozamestnanecký pomer alebo služobný pomer,
 4. Iný obdobný vzťah - najmä výkon práv súvisiacich s účasťou, správou alebo riadením v právnickej osobe, činnosť osoby vykonávajúcej funkciu člena orgánu právnickej osoby, činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby, výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, odborná prax, absolventská prax, aktivačná činnosť, dobrovoľnícka činnosť,
 5. Orgánom verejnej moci sa rozumie
  • a. štátny orgán, obec, vyšší územný celok,
  • b. právnická osoba zriadená zákonom a právnická osoba zriadená štátom, obcou alebo vyšším územným celkom podľa osobitného predpisu
  • c. právnická osoba s majetkovou účasťou osoby uvedenej v prvom bode alebo v druhom bode,
  • d. právnická osoba, ktorej zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach v oblasti verejnej správy,
 6. konaním v dobrej viere - konanie fyzickej osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe, a vedomosti, ktoré v čase oznámenia má, sa odôvodnene domnieva, že uvádzané skutočnosti sú pravdivé; v pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, dovtedy, kým sa nepreukáže opak,
 7. odvetné opatrenie je - konanie alebo opomenutie konania v súvislosti s pracovnoprávnym alebo iným obdobným vzťahom oznamovateľa vyvolané oznámením alebo zverejnením informácií o protispoločenskej činnosti a ktoré oznamovateľovi alebo osobe podľa § 1 ods. 4 písm. a) až e) spôsobilo alebo môže spôsobiť neopodstatnenú ujmu; odvetným opatrením podľa predchádzajúcej vety je najmä:
  • a. výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru,
  • b. skončenie v skúšobnej dobe alebo nepredĺženie pracovného pomeru na dobu neurčitú,
  • c. odvolanie, preradenie na nižšiu pozíciu alebo odmietnutie povýšenia,
  • d. zmena pracovných povinností, miesta výkonu práce alebo zmena pracovného času,
  • e. zníženie mzdy, nepriznanie odmeny alebo osobného príplatku,
  • f. neposkytnutie odbornej prípravy,
  • g. disciplinárne opatrenie,
  • h. nátlak, zastrašovanie alebo obťažovanie,
  • i. poškodzovanie dobrej povesti,
  • j. odstúpenie od zmluvy o dodávke tovarov a služieb,
  • k. zrušenie licencie alebo povolenia.
 8. Oznámením je - uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti,
 9. Kvalifikovaným oznámením je - oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa,
 10. závažnou protispoločenskou činnosťou sú
  • a. trestné činy podľa § 168, § 170, § 170b, § 177, § 212, § 213, § 217, § 221, § 226, § 233a, § 237 až 240, § 243, § 243a, § 247, § 247d, § 251a, § 252 až 254, § 261 až 263, § 266 až 268, § 271, § 278a, § 283, § 299a, § 302, § 305, § 326 až 327a, § 328 až 336b, § 336d, § 348, § 352a alebo § 374 Trestného zákona,
  • b. trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou dva roky,
  • c. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom
  • d. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom
 11. Zamestnávateľ – je osoba, ktorá zamestnáva najmenej jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu
 12. Zodpovedná osoba - musí mať odborné predpoklady na plnenie úloh podľa zákona č. 54/2019 Z.z..

Povinnosti zamestnávateľa - Vnútorný systém preverovania oznámení

 1. Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov, zamestnávateľ, ktorý poskytuje finančné služby, služby v oblasti bezpečnosti dopravy alebo služby v oblasti životného prostredia, a zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci, ktorý zamestnáva najmenej 5 zamestnancov, je povinný určiť organizačnú zložku alebo osobu v rámci svojej organizácie, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa odsekov 5 až 8 a § 11 ods. 1 (ďalej len „zodpovedná osoba“). Zodpovedná osoba musí mať odborné predpoklady na plnenie úloh podľa tohto zákona. V obci a vo vyššom územnom celku je zodpovednou osobou hlavný kontrolór.
 2. Na základe zmluvy so zamestnávateľom môže v zamestnávateľovom mene prijímanie a potvrdenie oznámení vykonávať aj iná osoba, ktorá nie je jeho zamestnancom. Táto osoba môže vykonávať aj preverovanie oznámení v mene zamestnávateľa, ktorý nie je orgánom verejnej moci a ktorý zamestnáva menej ako 250 zamestnancov; tým nie je dotknutá povinnosť podľa bodu 1.
 3. Zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci, plní úlohu podľa odseku 9 a prostredníctvom zodpovednej osoby plní úlohy podľa odsekov 5 až 8 a § 11 ods. 1 aj vo vzťahu k rozpočtovej organizácii a príspevkovej organizácii, ktoré sú v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, vo vzťahu k štátnemu podniku, ktorého je zakladateľom, vo vzťahu k fondu, ktorý je v jeho správe, a vo vzťahu k akciovej spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou štátu, ku ktorej vykonáva akcionárske práva, ak táto právnická osoba zamestnáva menej ako 50 zamestnancov.
 4. Zamestnávateľ je povinný umožniť zodpovednej osobe nezávislé plnenie jej úloh, pričom zodpovedná osoba je viazaná len pokynmi štatutárneho orgánu zamestnávateľa alebo štatutárneho orgánu materskej spoločnosti, ak nie je zodpovednou osobou priamo štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu. Zodpovedná osoba môže plniť aj iné úlohy a povinnosti ako podľa odsekov 5 až 8 a § 11 ods. 1; zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby žiadna z týchto iných úloh alebo povinností neviedla ku konfliktu záujmov. Zamestnávateľ podľa odseku 1 nesmie zodpovednú osobu postihovať za výkon jej úloh; ak je zodpovednou osobou organizačná zložka, nesmie postihovať zamestnancov, ktorí sú do nej zaradení. Zamestnávateľ podľa odseku 1 je povinný poskytnúť zodpovednej osobe pri plnení jej úloh potrebnú súčinnosť; najmä je povinný jej poskytnúť dostatočné prostriedky potrebné na plnenie týchto úloh a prístup k osobným údajom a dokumentom. Zamestnávateľ podľa odseku 1 je tiež povinný priebežne zabezpečovať udržiavanie odborných predpokladov zodpovednej osoby.
 5. Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania oznámení musia byť zverejnené a pre všetkých zamestnancov prístupné obvyklým a bežne dostupným spôsobom tak, že najmenej jeden spôsob podávania oznámení musí byť prístupný nepretržite. Ak sa oznámenie môže urobiť ústne, oznamovateľ môže požiadať o osobné stretnutie v primeranej lehote. Zamestnávateľ podľa odseku 1 je povinný sprístupniť informácie o postupoch urobenia oznámenia orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, o možnostiach ochrany podľa § 3, § 5 a 12 a o vnútornom systéme preverovania oznámení v stručnej, zrozumiteľnej, jasne formulovanej a ľahko dostupnej forme; je tiež povinný uľahčovať podávanie oznámení.
 6. Zamestnávateľ potvrdí prijatie oznámenia do 7 dní od jeho prijatia. Za preverenie oznámenia sa považuje aj postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov.
 7. Zamestnávateľ je povinný pri prijímaní, preverovaní a evidencii oznámení zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa a totožnosti dotknutej osoby; na poskytnutie informácie o totožnosti oznamovateľa je potrebný jeho písomný súhlas. Prvou vetou nie je dotknutá povinnosť poskytnúť informácie o totožnosti oznamovateľa a informácie o totožnosti dotknutej osoby na účely trestného konania alebo konania o správnom delikte podľa osobitných predpisov.7)
 8. Zamestnávateľ je povinný preveriť oznámenie a oznámiť oznamovateľovi výsledok preverenia oznámenia a opatrenia, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia do 90 dní od potvrdenia prijatia oznámenia alebo ak sa prijatie oznámenia nepotvrdilo, do 90 dní od uplynutia siedmich dní od prijatia oznámenia. Ak výsledkom preverenia oznámenia je postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov, zamestnávateľ podľa odseku 1 je povinný o tejto skutočnosti vopred informovať oznamovateľa; to neplatí, ak by informovaním oznamovateľa mohlo byť zmarené prešetrenie oznámenia. Zamestnávateľ podľa odseku 1 je povinný vyžiadať si výsledok vybavenia v rozsahu, ako to umožňuje osobitný predpis a do desiatich dní od doručenia tohto výsledku s ním oboznámiť oznamovateľa.
 9. Zamestnávateľ je povinný vydať vnútorný predpis, v ktorom určí podrobnosti o
  • a. podávaní oznámení,
  • b. preverovaní oznámení a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení,
  • c. zachovaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa a totožnosti dotknutej osoby,
  • d. evidovaní oznámení podľa § 11 ods. 1,
  • e. oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia,
  • f. spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení,
  • g. prijímaní opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri preverovaní oznámení a o komunikácii s oznamovateľom vo veci týchto opatrení,
  • h. prijímaní opatrení proti bráneniu v oznamovaní protispoločenskej činnosti.
 10. Zamestnávateľ je povinný prijať opatrenie voči zamestnancovi, ktorý bráni urobeniu oznámenia alebo vedeniu evidencie oznámení.
 11. Zamestnávateľ má pri výkone kontroly podľa § 13 ods. 6 písm. b) a c) povinnosť predložiť úradu správu o opatreniach prijatých na odstránenie zistených nedostatkov.
 12. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby emailová adresa uvedená v článku V, bod 6 bola oznamovateľom dostupná 24 hodín denne.

Určenie zodpovednej osoby

 1. Pre účely podávania oznámení podľa tejto smernice je zodpovednou osobou zamestnávateľa osoba uvedená na prvej strane smernice (ďalej len „zodpovedná osoba“).
 2. Zodpovedná osoba vykonáva túto činnosť pre zamestnávateľa na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej so zamestnávateľom.

Spôsob podávania a prijímanie oznámení o protispoločenskej činnosti

 1. Oznámenie možno podať písomne, ústne do záznamu, poštou alebo elektronickou poštou.
 2. Písomný oznámenie sa podáva zodpovednej osobe alebo na sekretariáte zamestnávateľa
 3. Pri osobnom podaní na sekretariáte, odovzdať v zapečatenej obálke a to tak, že v adrese listu bude uvedené a zreteľne napísané : „NEOTVÁRAŤ – zákon č. 54/2019 Z.z.“. Osoba ktorá prevezme oznámenie je povinná doručiť ho bezodkladne odovzdať zodpovednej osobe.
 4. Podnet podaný poštou sa podáva v zapečatenej obálke na adresu sídla zamestnávateľa a to tak, že v adrese listu bude uvedené a zreteľne napísané : „NEOTVÁRAŤ – zákon č. 54/2019 Z.z.
 5. Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby, a to v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 alebo kontaktovaním na telefónnom čísle: +421 907 610 005.
 6. Podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: oznamenia@bojprotikorupcii.sk. Prijatie oznámenia prostredníctvom elektronickej pošty je zodpovedná osoba povinná oznamovateľovi potvrdiť.
 7. Podnety prijaté prostredníctvom pošty alebo elektronickou poštou, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe.

Preverovanie oznámení a oprávnenia zodpovednej osoby

 1. Na preverovanie podnetov je príslušná zodpovedná osoba zamestnávateľa.
 2. Zodpovedná osoba je povinná prijať každý podnet.
 3. Pri prešetrovaní podnetu sa vychádza z jeho obsahu, bez ohľadu na jeho označenie.
 4. Ak z obsahu podania vyplýva, že podnetom je iba časť tohto podania, podľa tejto internej smernice sa prešetrí len príslušná časť podania. Zvyšné časti podania sa vybavia podľa režimu, pod ktorý spadajú. (napr. sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, alebo sťažnosť podľa § 13 ods. 6 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov).
 5. Ak z obsahu oznámenia vyplýva, že nejde o oznámenie podľa tejto vnútornej smernice, ale na vybavenie podania je príslušný iný orgán, zodpovedná osoba podanie bezodkladne postúpi tomuto orgánu. O tejto skutočnosti informuje podávateľa podania.
 6. Zodpovedná osoba je povinná preveriť podnet najneskôr do 90 kalendárnych dní od jeho prijatia.
 7. V prípade potreby doplnenia alebo spresnenia údajov uvedených v podnete zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu vyzve podávateľa podnetu na jeho doplnenie alebo spresnenie s určením lehoty na uskutočnenie tohto úkonu.
 8. Pokiaľ podnet smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi alebo štatutárnemu zástupcovi zamestnávateľa (ďalej len „dotknutý zamestnanec a štatutárny zástupca"), zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu oboznámi dotknutého zamestnanca alebo štatutárneho zástupcu s obsahom podnetu a umožní mu vyjadriť sa k nemu, ako aj predložiť doklady, písomnosti či iné informácie potrebné na spoľahlivé preverenie veci. Pri oboznamovaní s obsahom podnetu je zodpovedná osoba povinná dbať na zachovanie mlčanlivosti o totožnosti podávateľa podnetu a na ochranu osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679. V prípade, že z informácií, ktoré sú súčasťou alebo prílohou podnetu, možno vyvodiť totožnosť podávateľa podnetu, zodpovedná osoba s takýmito informáciami dotknutého zamestnanca ani štatutárneho zástupcu neoboznámi, ale vyzve ho len na uvedenie, resp. predloženie skutočností nevyhnutných na spoľahlivé preverenie podnetu.
 9. Zodpovedná osoba je oprávnená v potrebnom rozsahu písomne vyzvať podávateľa podnetu, ako aj zamestnávateľa, dotknutého zamestnanca či štatutárneho zástupcu na spoluprácu a požadovať informácie pri preverovaní podnetu spolu s určením primeranej lehoty na poskytnutie súčinnosti.
 10. Príslušné odbory, prevádzky a stredisko sú povinné zodpovednej osobe bezodkladne poskytnúť požadovanú súčinnosť a to najmä poskytnúť vysvetlenia, zapožičať originály spisov a iných písomných záznamov, najmä zmlúv, faktúr a objednávok. Neposkytnutie požadovanej súčinnosti je považované za hrubé porušenie pracovnej disciplíny.
 11. O výsledku preverenia podnetu spíše zodpovedná osoba písomný záznam, v ktorom zhrnie skutočnosti, ktoré uvádza podávateľ podnetu, a zároveň sa vyjadrí ku každej skutočnosti, a to z hľadiska preverenia pravdivosti tvrdených skutočností a z hľadiska posúdenia ich právnej relevancie vo vzťahu k možnému naplneniu prvku protiprávnosti.
 12. Pred vyhotovením záznamu o výsledku preverenia podnetu zodpovedná osoba umožní podávateľovi podnetu vyjadriť sa k zisteným záverom. Pokiaľ podávateľ podnetu uvedie nové skutočnosti alebo so zistenými závermi nesúhlasí, zodpovedná osoba sa musí s týmito skutočnosťami a nesúhlasnými námietkami vysporiadať v písomnom zázname o výsledku preverenia podnetu s uvedeným, či sú tieto skutočnosti a námietky opodstatnené.
 13. Výsledok preverenia podnetu vo forme písomného záznamu je zodpovedná osoba povinná zaslať podávateľovi podnetu najneskôr do 10 dní od jeho preverenia na jeho adresu. Oznámenie výsledku preverenia podnetu zasiela zodpovedná osoba ako doporučenú poštovú zásielku do vlastných rúk. V prípade, že oznamovateľ podnetu si doporučenú zásielku do vlastných rúk nevyzdvihne v lehote jej uloženia alebo sa takáto zásielka vráti spoločnosti s vyznačením adresát neznámi, považuje sa takáto zásielka za riadne doručenú. Toto neplatí, pokiaľ oznamovateľ v podnete alebo počas preverovania jeho podnetu uvedie, že oznámenie výsledku si prevezme osobne. Lehota uvedená v ods. 6 tohto ustanovenia Smernice musí ostať v tomto prípade zachovaná. Zodpovedná osoba nemôže túto lehotu predĺžiť.
 14. Zodpovedná osoba a jej zamestnávateľ sú povinní zachovávať mlčanlivosť o totožnosti podávateľa podnetu.
 15. Zodpovedná osoba je povinná postupovať pri prijímaní, preverovaní a evidovaní oznámení a spracúvaní osobných údajov v oznámeniach v súlade s organizačnými a technickými opatreniami zabezpečujúcimi ochranu údajov oznamovateľa (GDPR).
 16. V prípade, že z informácií, ktoré sú súčasťou alebo prílohou oznámenia, možno vyvodiť totožnosť oznamovateľa, zodpovedná osoba s takýmito informáciami označeného zamestnanca, ani zamestnávateľa neoboznámi, ale vyzve ich len na predloženie skutočností nevyhnutných na spoľahlivé preverenie oznámenia.
 17. Z preverovania podnetu je vylúčená zodpovedná osoba v nasledujúcich prípadoch:
  • a) Pokiaľ podnet smeruje priamo voči zodpovednej osobe.
  • b) Pokiaľ, vzhľadom na skutočnosti uvádzané v podnete alebo okolnosti prípadu, možno mat' pochybnosti o nezaujatosti zodpovednej osoby vzhľadom na pomer zodpovednej osoby k preverovanej veci, k podávateľovi podnetu alebo k iným dotknutým stranám, ktorých sa podnet tiež priamo alebo nepriamo dotýka.
 18. Podanie podnetu sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by oznamovateľovi podnetu spôsobili akúkoľvek ujmu.
 19. Pokiaľ sa v prípade preverovania podnetu preukáže, že došlo k spáchaniu trestného činu, zodpovedná osoba je túto skutočnosť povinná oznámiť orgánom činným v trestnom konaní.

Oboznamovanie oznamovateľa s výsledkom preverenia oznámenia

 1. Zodpovedná osoba je povinná oboznámiť oznamovateľa o:
  • a) postúpení oznámenia inému príslušnému orgánu;
  • b) potrebe doplnenia alebo spresnenia údajov uvedených v oznámení;
  • c) potrebe súčinnosti oznamovateľa pri preverovaní oznámenia;
  • d) možnosti vyjadriť sa k výsledkom oznámenia a zisteným záverom;
  • e) výsledku preverenia oznámenia vo forme písomného záznamu.
 2. Zodpovedná osoba je povinná oboznamovať oznamovateľa podľa predchádzajúceho bodu vždy písomne poštou alebo emailom.

Spracúvanie osobných údajov uvedených v podnete

 1. Na účely vedenia evidencie podnetov je zamestnávateľ oprávnený spracúvať osobné údaje uvedené v podnete v rozsahu: meno, priezvisko a adresa pobytu podávateľa podnetu.
 2. Ďalej je zamestnávateľ oprávnený bez súhlasu dotknutej fyzickej osoby spracúvať osobné údaje:
  • a) ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom a prevádzkovateľ ich náležite označil ako zverejnené,
  • b) ktorých spracúvanie je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, najmä osobné údaje spracúvané v rámci ochrany majetku, finančných alebo iných záujmov prevádzkovateľa a osobné údaje spracúvané na zabezpečenie bezpečnosti prevádzkovateľa prostredníctvom kamier alebo obdobných systémov; to však neplatí, ak pri takomto spracúvaní osobných údajov prevažujú základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré podliehajú ochrane podľa tohto zákona,
  • c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo
  • d) ide o osobitné kategórie osobných údajov, ktoré dotknutá osoba sama zverejnila alebo sú nevyhnutné pri uplatňovaní jej právneho nároku.

Evidovanie oznámení

 1. Zodpovedná osoba je povinná počas troch rokov odo dňa doručenia oznámenia viesť evidenciu oznámení v rozsahu
  • a. dátum doručenia oznámenia,
  • b. meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa, ak nejde o anonymného oznamovateľa,
  • c. predmet oznámenia,
  • d. výsledok preverenia oznámenia,
  • e. dátum skončenia preverenia oznámenia.
 2. Každý novoprijatý podnet je zodpovedná osoba povinná bezodkladne zaevidovať v evidencii podnetov pod číslom podnetu, ktorý pozostáva z poradového čísla jeho doručenia a roku doručenia. Evidencia podnetov tvorí Prílohu č. 1 tohto Vnútorného predpisu. V prípade anonymného podania zodpovedná osoba zaeviduje podnet na sekretariáte zamestnávateľa ako „anonymný podnet zákon č. 54/2019 Z.z.".
 3. Zamestnávateľ je povinný údaje uvedené v odseku 1 uchovávať v evidencii podnetov tri roky odo dňa doručenia podnetu.

Záverečné ustanovenia

 1. Tento vnútorný predpis je dostupný všetkým zamestnancom zamestnávateľa na informačnej tabuli a na web stránke www.mcdonalds.bojprotikorupcii.sk
 2. Zamestnávateľ zabezpečí informovanie všetkých zamestnancov o tomto vnútornom predpise a zákone a vyhotoví o tom záznam.

Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňa : 1.1.2024

V Bratislave, dňa 28.12.2023

Yuliya Badritdinova ( Lívia Mentelová - splnomocnenec)

Prihlásenie k newsletteru