Podmienky používania služieb on-line spoločnosti McDonald’s (Slovensko)

DÔLEŽITÉ: POZORNE SI PREČÍTAJTE TIETO PODMIENKY POUŽÍVANIA („PODMIENKY“) TAK, ABY STE IM POROZUMELI. OBSAHUJÚ OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI SPOLOČNOSTI MCDONALD´S A INÉ USTANOVENIA, KTORÉ MAJÚ VPLYV NA VAŠE ZÁKONNÉ PRÁVA.

 

Inštaláciou, sprístupnením alebo používaním akýchkoľvek webových stránok, mobilných aplikácií, e-mailových informačných bulletinov a odberov a ďalších digitálnych funkcií, kde sú tieto podmienky uverejnené alebo zmienené (spoločne ďalej len „služby on-line“), uzatvárate záväznú dohodu s McDonald’s Slovakia spol. s r.o., IČO 31 392 229, so sídlom Kráľovské údolie 1, Bratislava 811 02, zapísanú v registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 8686/B (ďalej len „spoločnosť McDonald’s“, „my“ alebo „nás“).

V našom vyhlásení o ochrane osobných údajov uvádzame, akým spôsobom získavame, používame a poskytujeme informácie.

Služby on-line nie sú určené na používanie ani nie sú zacielené na osoby, ktoré nedosiahli vek 16 rokov. Ak ste nedosiahli veku 16 rokov, musíte tieto podmienky posúdiť spolu s rodičom alebo zákonným zástupcom a oni musia tieto podmienky pochopiť a odsúhlasiť, aby ste mohli služby on-line využívať.

Ak vy alebo váš rodič alebo zákonný zástupca nesúhlasíte s týmito podmienkami, musíte okamžite prestať používať služby on-line a požiadať, aby spoločnosť McDonald’s zrušila akýkoľvek účet služieb on-line, ktorý ste založili. O vymazanie účtu môžete požiadať odoslaním e-mailu na adresu mcdonaldsapps.com/account. Uveďte e-mailovú adresu účtu, ktorý chcete nechať vymazať.

   1. Informácie o službách on-line.

Dostupnosť výrobkov a služieb. Výrobky a služby spoločnosti McDonald’s sú dostupné v mnohých častiach sveta. V službách on-line však môžu byť uvedené výrobky a služby, ktoré nie sú dostupné celosvetovo.

Dodržujte pravidlá cestnej premávky. Vždy, keď používate služby on-line, musíte dodržiavať pravidlá cestnej premávky a všetky platné predpisy a nariadenia. NESMIETE POUŽÍVAŤ SLUŽBY ON-LINE POČAS JAZDY ALEBO KEĎ STE ZA VOLANTOM ALEBO RIADITE VOZIDLO, KTORÉ SA POHYBUJE ALEBO NIE JE ZAPARKOVANÉ. V záujme trvalej bezpečnosti používajte služby on-line iba vtedy, iba keď je to legálne a bezpečné.

Za svoje zariadenia a účty zodpovedáte vy. Za všetky zariadenia, softvér a služby potrebné na používanie služieb on-line zodpovedáte vy. Spoločnosť McDonald’s nezaručuje, že služby on-line budú plne funkčné na akomkoľvek konkrétnom zariadení alebo s akýmkoľvek konkrétnym softvérom. Zodpovedáte tiež za úhradu akýchkoľvek poplatkov a daní za posielanie správ a dátové služby v súvislosti s využívaním služieb on-line vrátane našej komunikácie formou SMS, e-mailom alebo iným spôsobom, ktorý si zvolíte. Služby on-line môžete používať iba so zariadeniami, ktoré vlastníte alebo ovládate, a iba ak používate autorizovaný operačný systém (napríklad Apple iPhone OS pre zariadenia Apple). Ak si založíte účet služieb on-line, zodpovedáte za zabezpečenie účtu a za všetky činnosti v rámci účtu. Môžete používať len jeden účet služieb on-line a musíte dbať na to, aby boli informácie o vašom účte vždy platné.

Právo spoločnosti McDonald’s aktualizovať alebo ukončiť služby on-line. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť McDonald’s môže (po upozornení alebo bez neho) priebežne aktualizovať, upravovať alebo ukončiť svoje služby on-line (alebo váš prístup k nim), vrátane ponuky aktualizácií akejkoľvek mobilnej aplikácie spoločnosti McDonald’s, ktorú máte nainštalovanú vo vašom zariadení (alebo odstránením funkčnosti aplikácie alebo prístupu z nej).

Aktualizácia týchto podmienok. Spoločnosť McDonald’s môže tiež tieto podmienky kedykoľvek a podľa vlastného uváženia aktualizovať. Ak spoločnosť McDonald’s zmení podmienky podstatným spôsobom, budeme vás informovať akýmikoľvek primeranými prostriedkami, napríklad zverejnením nových podmienok v službe on-line. Ak nesúhlasíte s týmito zmenenými podmienkami, musíte okamžite prestať používať služby on-line a požiadať, aby spoločnosť McDonald’s zrušila akýkoľvek účet služieb on-line, ktorý ste založili. Ak chcete svoj účet zrušiť, môžete navštíviť stránku mcdonaldsapps.com/account alebo nám pošlite e-mail na adresu  oou@sk.mcd.com.

Mnohé reštaurácie vlastnia a prevádzkujú nezávislé spoločnosti. Kým spoločnosť McDonald’s prevádzkuje a riadi služby on-line, nie je zodpovedná za prevádzku väčšiny reštaurácií. Väčšinu reštaurácií namiesto toho vlastnia a prevádzkujú nezávislí franchisanti spoločnosti McDonald’s (takíto franchisanti ďalej len „reštaurácie“). Každá reštaurácia samostatne zodpovedá za dodržiavanie zákonov a predpisov, za všetky problémy týkajúce sa vašej dodávky výrobkov a za akékoľvek záležitosti týkajúce sa pracovnoprávnych vzťahov v reštaurácii. Celé meno a adresu majiteľa reštaurácie nájdete na účtenke.

Odkazy na pracovné ponuky zo služieb on-line. Spoločnosť McDonald’s a všetky reštaurácie sú zamestnávateľmi, ktorí ponúkajú rovnaké príležitosti a ktorí sa zaviazali zamestnávať rozmanité pracovné sily. Služby on-line môžu uvádzať odkazy na pracovné ponuky uverejnené spoločnosťou McDonald’s alebo reštauráciami. Ide iba o pracovné príležitosti prevádzkovateľa danej reštaurácie. To znamená, že reštaurácia, ktorá uverejnila túto ponuku, sama rozhoduje o stanovení požiadaviek na pracovné miesto, o prijímaní zamestnancov a o všetkých ostatných pracovnoprávnych záležitostiach vo svojom podniku. Ak nie sú vzťahy nastavené výslovne inak, spoločnosť McDonald’s ani jej materská spoločnosť nedostávajú kópiu žiadnej žiadosti, ktorú predkladáte reštaurácii, ktorá je franchisantom, ani nekontroluje, či ste sa dostali na pohovor alebo či ste boli prijatý(-á) do zamestnania, a ani neovplyvňuje zamestnaneckú politiku a prax franchisanta. Spoločnosť McDonald’s ani jej materská spoločnosť nevyužívajú nezamestnáva franchisantov.  Ak vás zamestná reštaurácia, ktorá je franchisantom, bude vaším zamestnávateľom iba franchisant, a nie spoločnosť McDonald’s (McDonald’s Corporation) alebo jej materská spoločnosť.

Akým spôsobom nás môžete kontaktovať. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa služieb on-line, vyhľadajte v službách on-line sekciu „Kontaktujte nás“ alebo kedykoľvek navštívte www.mcdonalds.sk/spoznaj/kontakty.

   2. Naše informačné postupy a komunikácia s vami.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti McDonald’s. Tieto podmienky zahŕňajú vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti McDonald’s ako súčasť podmienok. Vo vyhlásení o ochrane osobných údajov uvádzame naše informačné postupy vrátane toho, akým spôsobom získavame, používame a poskytujeme informácie.

Ako s vami komunikujeme. Prostredníctvom služieb on-line sa môžete prihlásiť na odber e-mailov, textových správ na mobilné číslo, ktoré nám poskytnete, alebo oznámení typu „push“ od spoločnosti McDonald’s. Keď sa prihlásite na odber ktoréhokoľvek z týchto druhov oznamov, beriete na vedomie, že budete od spoločnosti McDonald’s dostávať marketingové, transakčné a iné správy a súhlasíte s tým. Spoločnosť McDonald’s môže použiť informácie, ktoré ste nám poskytli, na komunikáciu s vami v súlade s vyhlásením o ochrane osobných údajov spoločnosti McDonald’s.

Deaktivácia oznamov všeobecne. Máte možnosť si vybrať spôsob, akým s vami komunikujeme. Vaše preferencie týkajúce sa komunikácie sú obvykle súčasťou pokynov, ako sa odhlásiť z odberu, a to v sekcii profilu služby on-line, ktorú používate. Môžete mať tiež možnosť zmeniť vaše preferencie týkajúce sa komunikácie pomocou nastavení svojho zariadenia. Okrem toho naše oznamy samotné môžu zahŕňať možnosť sa odhlásiť.  Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že budete musieť spravovať svoje preferencie týkajúce sa komunikácie pre každý spôsob komunikácie zvlášť. Ak napríklad odhlásite odber marketingových e-mailov, môžete stále dostávať marketingové textové správy, ak ste sa prihlásili na ich odber.  Aj keď sa snažíme ponúkať praktický spôsob spravovania preferencií týkajúcich sa komunikácie, možno budete musieť pre každú službu on-line upraviť svoje preferencie individuálne.  Upozorňujeme, že v prípade niektorých oznamov súvisiacich s účtom a transakciami, môže byť jediným spôsobom, ako zastaviť odber týchto oznamov, zrušenie účtu služieb on-line.  Napokon upozorňujeme, že ak dostávate oznamy franchisanta spoločnosti McDonald’s, tak sa budete musieť odhlásiť priamo u neho.

   3. Ponuky

Máte možnosť dostávať ponuky prostredníctvom služieb on-line. Na ponuky sa vzťahujú tieto všeobecné podmienky: 1) ponuka môže byť dostupná iba prostredníctvom danej konkrétnej služby on-line, pre uvedený výrobok a v závislosti od dostupnosti, a to iba v zúčastnených reštauráciách a do dátumu vypršania platnosti; 2) platia časy podávania jedál (napr. niektoré neraňajkové ponuky nemusia byť k dispozícii v čase podávania raňajok); 3) ak nie je uvedené inak, každá ponuka stráca platnosť svojím využitím; 4) počas jednej návštevy reštaurácie možno využiť len jednu ponuku; 5) ponuky sú neprenosné a 6) ponuku nie je možné vyplatiť v hotovosti. Okrem toho môžu existovať zvláštne podmienky, ktoré sa vzťahujú na ponuku a ktoré sú uvedené v aplikácii pri ponuke. Nie všetky ponuky možno kombinovať s objednávkami.

Výrobky nakupujete priamo od reštaurácií. Keď uplatňujete ponuky, uplatňujete ich priamo v zúčastnenej reštaurácii a zmluva na dodávku výrobkov vznikne medzi vami a reštauráciou, ktorá prijíma vašu objednávku. Reštaurácia, kde si vyzdvihujete svoje výrobky, je zodpovedná za ich prípravu a vydanie.

O výrobkoch služieb on-line. Všetky výrobky závisia od dostupnosti v reštaurácii, kde si vyzdvihujete svoju objednávku.  V niektorých reštauráciách sa nepredávajú všetky výrobky.  Obrázky výrobkov a obalov v službách on-line sú uvedené len ako príklad a nemusia sa zhodovať s výrobkom alebo obalom, ktorý dostanete v reštaurácii. Rozdiely môže spôsobovať zobrazovanie farieb vaším zariadením alebo také faktory, ako sú použité zložky, dodávateľ, oblasť krajiny a ročné obdobie.

O cenách pri objednávaní. Každá reštaurácia určuje svoje vlastné ceny samostatne.  Niektoré ponuky a ceny nemusia byť k dispozícii pre všetky objednávky vo všetkých lokalitách. V prípade, že sa vyskytne chyba v cene výrobku, ktorá vám bol naúčtovaná, obráťte sa na reštauráciu, v ktorej ste výrobok zakúpili, a požiadajte o vrátenie daného rozdielu.

Náhrady a vaše spotrebiteľské práva. Ak chcete požiadať o vrátenie peňazí z akéhokoľvek dôvodu vrátane prípadu, keď výrobky nie sú vyhovujúce, alebo z iných dôvodov, obráťte sa na reštauráciu, v ktorej ste výrobok zakúpili. Vaše zákonné práva nie sú v týchto podmienkach v tomto ohľade ničím ovplyvnené.

   4. Vlastníctvo a oprávnenia na služby on-line.

Práva duševného vlastníctva spoločnosti McDonald’s. Akékoľvek a všetky práva k službám on-line sú a zostávajú výhradným vlastníctvom spoločnosti McDonald’s alebo jej poskytovateľov licencií. V záujme jednoznačnosti „služby on-line“ zahŕňajú akýkoľvek a všetok obsah služieb on-line, ako napríklad, ale nie výlučne, obrázky, grafiku, logá, hlavičky stránok, ikony tlačidiel, obrázky, zvukové klipy, digitálne súbory na stiahnutie, kolekcie údajov, softvér, ochranné známky, servisné značky, úpravu výrobku alebo obalu, audio, video, dáta a iné materiály (spoločne ďalej len „obsah“), ako aj akúkoľvek časť služieb on-line. Získavate oprávnenie používať služby on-line, ale toto právo sa vám nepredáva.  Nie je zámerom žiadnej z týchto podmienok previesť akékoľvek takéto práva na vás ani vám ich udeliť. Nesmiete podniknúť žiadne kroky, ktoré by ohrozili, obmedzili alebo narušili práva spoločnosti McDonald’s alebo jej poskytovateľov licencií.

Vaše oprávnenie používať služby on-line. Podľa týchto podmienok získavate osobné, nevýhradné, neprenosné a odvolateľné oprávnenie používať služby on-line výhradne na svoje osobné a nekomerčné účely len v súlade s týmito podmienkami. V záujme jednoznačnosti „používanie“ zahŕňa prístup, interakciu a zobrazenie. S výnimkou oprávnení a práv, ktoré sa vám výslovne udeľujú podľa týchto podmienok, sa vám nepriamo ani inak neudeľujú žiadne oprávnenia ani práva. Spoločnosť McDonald’s si vyhradzuje všetky ostatné práva.

Informácie o ochrannej známke. Ochranné známky, servisné známky a všetky grafické prvky vrátane vzhľadu a hmatového dojmu, ktoré sa uvádzajú v službách on-line, sú osobitnými a chránenými ochrannými známkami alebo úpravami spoločnosti McDonald’s alebo poskytovateľov licencií.  Služby on-line môžu tiež obsahovať rôzne názvy, ochranné známky a servisné značky tretích strán, ktoré sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

   5. Používateľské príspevky a nevyžiadané nápady

Používateľské príspevky. Niektoré služby on-line vám môžu umožniť odosielať komentáre, pripomienky, návrhy, nápady, grafiky, fotografie, otázky, sťažnosti alebo iné informácie uverejnené alebo oznámené spoločnosti McDonald’s prostredníctvom služieb on-line (spoločne nazývané „príspevky“).  Beriete na vedomie, že zaslaním akejkoľvek informácie spoločnosti McDonald’s prostredníctvom služieb on-line udeľujete spoločnosti McDonald’s trvalé, neodvolateľné, celosvetové, nevýhradné, bezplatné a prevoditeľné oprávnenie používať, reprodukovať, distribuovať, sublicencovať iným subjektom, upravovať, prekladať, zhotovovať odvodené diela, verejne zobrazovať a verejne predvádzať príspevky vrátane ich použitia na akýkoľvek obchodný alebo iný účel bez vášho súhlasu alebo odmeny pre vás alebo akúkoľvek inú osobu. Spoločnosť McDonald’s nie je povinná zaobchádzať s akýmikoľvek príspevkami ako s dôvernými.

Nevyžiadané nápady. Zásadou spoločnosti McDonald’s je nebrať do úvahy nevyžiadané nápady. Hoci oceňujeme, že ste venovali čas úvahe o spoločnosti McDonald’s, nie sme schopní skúmať nové myšlienky z prostredia mimo systému McDonald’s. Výslovne sa vzdávate akýchkoľvek nárokov voči spoločnosti McDonald’s a členom systému McDonald’s v súvislosti so zvažovaním, používaním alebo vývojom spoločnosťou McDonald’s akéhokoľvek výrobku, návrhu, konceptu alebo iných materiálov podobných alebo rovnakých ako váš príspevok teraz alebo v budúcnosti. Viac informácií nájdete v častých otázkach a odpovediach spoločnosti McDonald’s.

   6. Prijateľné použitia a obmedzenia služieb on-line.

Prijateľné použitia a iné obmedzenia. Pokiaľ ide o služby on-line (vrátane obsahu), nesmiete vy ani nesmiete tretím osobám dovoliť:

a)   využívať služby on-line na akýkoľvek účel, ktorý je nezákonný alebo zakázaný týmito podmienkami;

b)   vymazať alebo meniť akékoľvek oznámenia o autorských právach, ochrannej známke alebo iných chránených právach;

c)   pokúšať sa o získanie vlastníctva alebo vlastníckeho práva k on-line službám, vrátane obsahu;

d)   používať, kopírovať, distribuovať, opätovne publikovať, zobrazovať, poskytovať, nahrávať, zverejňovať alebo prenášať služby on-line akýmkoľvek komerčným spôsobom.

e)   prenajímať, predávať, sublicencovať, požičiavať, prekladať, zlučovať, upravovať, postupovať alebo prenášať služby on-line alebo ich kombinovať s inými programami alebo službami alebo ich do nich začleňovať.

f)   rozoberať, dekompilovať, spätne analyzovať na účely zostrojenia, kopírovať vo formáte zdrojového alebo objektového kódu alebo vytvárať odvodené diela na základe služieb on-line;

g)   prenášať, poskytovať, vyvážať alebo opätovne exportovať služby on-line v rozpore s embargom, obchodnými sankciami alebo inými zákonmi a nariadeniami o kontrole alebo vývoze technológií;

h)   používať alebo spúšťať akúkoľvek neoprávnenú technológiu alebo automatizovaný systém na prístup k službám on-line alebo extrakciu obsahu služieb on-line vrátane, nie však výlučne, vyhľadávacích robotov, robotov, scrapovacích nástrojov alebo off-line čítačiek;

i)   pokúsiť sa deaktivovať, poškodiť, preťažiť, narušiť alebo získať neoprávnený prístup k on-line službám, k sieti McDonald’s alebo k akýmkoľvek používateľským účtom spojeným so službami on-line.

   7. Obmedzenie zodpovednosti a vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti.

Obmedzenia zodpovednosti spoločnosti McDonald’s. SPOLOČNOSŤ MCDONALD’S ANI OSTATNÍ ČLENOVIA SYSTÉMU MCDONALD’S NEZODPOVEDAJÚ ZA AKÚKOĽVEK PRIAMU ALEBO NEPRIAMU ŠKODU VYPLÝVAJÚCU Z UŠLÉHO ZISKU ALEBO ZO STRATY PODNIKATEĽSKÝCH PRÍLEŽITOSTÍ, ZA OSOBITNÉ, NEPRIAME, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNE ALEBO VEDĽAJŠIE ODŠKODNENIE, VRÁTANE STRATY DÁT, ÚJMY NA ZDRAVÍ ALEBO ŠKODY NA MAJETKU V SÚVISLOSTI SO SLUŽBAMI ON-LINE ALEBO Z NICH VYPLÝVAJÚCICH.  NIE JE ZÁMEROM ŽIADNEJ ČASTI TOHTO ODDIELU OBMEDZIŤ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI MCDONALD’S ZA NÁHRADU ŠKODY V ROZSAHU SPÔSOBENOM VLASTNOU HRUBOU NEDBANLIVOSŤOU ALEBO ÚMYSELNÝM ALEBO PROTIPRÁVNYM KONANÍM SPOLOČNOSTI MCDONALD’S. OKREM TOHO NIE JE ZÁMEROM ŽIADNEJ ČASTI TOHTO ODDIELU OBMEDZIŤ ALEBO ZMENIŤ VAŠE SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVA, KTORÉ NIE JE MOŽNO OBMEDZIŤ ANI ZMENIŤ PODĽA PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV.  Spoločnosť McDonald’s si vyhradzuje všetky zákonné práva vymáhať náhradu škody alebo inú náhradu podľa týchto podmienok alebo tak, ako to povoľuje zákon.

Spoločnosť McDonald’s poskytuje služby on-line „TAK, AKO SÚ K DISPOZÍCII“ a bez akýchkoľvek záruk. Služby on-line môžu obsahovať nepresnosti alebo chyby. SPOLOČNOSŤ MCDONALD’S POSKYTUJE SLUŽBY ON-LINE „TAK, AKO SÚ K DISPOZÍCII“ A BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VYJADRENÝCH ALEBO NEPRIAMO VYJADRENÝCH. SPOLOČNOSŤ MCDONALD’S ODMIETA VŠETKY ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. SPOLOČNOSŤ MCDONALD’S NEZARUČUJE ALEBO NEVYHLASUJE, ŽE SLUŽBY ON-LINE BUDÚ PRESNÉ, SPOĽAHLIVÉ, NEPRETRŽITÉ ALEBO BEZCHYBNÉ, ŽE NEDOSTATKY BUDÚ ODSTRÁNENÉ ALEBO ŽE SLUŽBY ON-LINE NEOBSAHUJÚ VÍRUSY ANI INÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY. NESIETE PLNÚ ZODPOVEDNOSŤ V SÚVISLOSTI SO SVOJÍM POUŽÍVANÍM SLUŽIEB ON-LINE. VAŠÍM JEDINÝM OPRAVNÝM PROSTRIEDKOM VOČI SPOLOČNOSTI MCDONALD’S A VŠETKÝM OSTATNÝM ČLENOM SYSTÉMU MCDONALD’S, POKIAĽ IDE O NESPOKOJNOSŤ SO SLUŽBAMI ON-LINE, JE PRESTAŤ ICH POUŽÍVAŤ. TOTO OBMEDZENIE OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV JE SÚČASŤOU OBCHODNEJ DOHODY MEDZI ZMLUVNÝMI STRANAMI.

Služby tretích strán. Služby on-line môžu odkazovať alebo vám umožniť používať webové sídla tretích strán, materiály na stiahnutie, obsah, sociálne siete alebo iné digitálne služby (spoločne ďalej len „služby tretích strán“). Tieto tretie strany môžu mať svoje osobitné podmienky a zásady ochrany osobných údajov, ktoré by ste mali posúdiť a pochopiť pred ich použitím. Spoločnosť McDonald’s neschvaľuje ani nie je spojená so žiadnou z týchto služieb tretích strán. SPOLOČNOSŤ MCDONALD’S ANI ŽIADNI OSTATNÍ ČLENOVIA SYSTÉMU MCDONALD’S NENESÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK STRATY ANI ODŠKODNENIA VYPLÝVAJÚCE Z TÝCHTO SLUŽIEB TRETÍCH STRÁN ALEBO S NIMI SÚVISIACE.

Udalosti mimo našej kontroly. SPOLOČNOSŤ MCDONALD’S ANI ŽIADNI OSTATNÍ ČLENOVIA SYSTÉMU MCDONALD’S NENESÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA TO, ŽE SPOLOČNOSŤ McDONALD´S NESPLNÍ NIEKTORÝ ZO SVOJICH ZÁVÄZKOV VYPLÝVAJÚCICH Z TÝCHTO PODMIENOK V DÔSLEDKU UDALOSTI MIMO PRIMERANEJ KONTROLY SPOLOČNOSTI MCDONALD’S ALEBO V SÚVISLOSTI S ŇOU. Ak dôjde k takejto udalosti, potom sa plnenie záväzkov spoločnosti McDonald’s vyplývajúcich z týchto podmienok počas trvania udalosti pozastaví a spoločnosť McDonald’s môže, ale nemusí, vyvinúť primerané úsilie na to, aby našla riešenie, ktoré jej umožní splniť svoje záväzky vyplývajúce z týchto podmienok aj napriek tejto udalosti.

   8. Aplikácie Apple

Tieto podmienky obsahujú a dopĺňajú zmluvné podmienky spoločnosti Apple, Inc. (“Apple”) (k dispozícii na stránke http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html#service) vrátane v nich obsiahnutých podmienok licencovaného používania koncovým používateľom („podmienky spoločnosti Apple“). Ak používate služby on-line prostredníctvom aplikácie Apple („aplikácia Apple“), beriete zároveň na vedomie a súhlasíte s tým, že:

 • Spoločnosť Apple nemá nijakú povinnosť poskytovať akékoľvek služby podpory alebo údržby v súvislosti s aplikáciou Apple. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa údržby alebo podpory v súvislosti s aplikáciou Apple, obráťte sa na spoločnosť McDonald’s, nie na spoločnosť Apple, prostredníctvom vyššie uvedených údajov služieb podpory;
 • ak nie je výslovne uvedené v týchto podmienkach inak, akékoľvek nároky týkajúce sa držby alebo používania aplikácie Apple existujú medzi vami a spoločnosťou McDonald’s (a nie medzi vami alebo inými osobami a spoločnosťou Apple); a
 • v prípade akéhokoľvek tvrdenia tretej strany, že držba alebo používanie (v súlade s týmito podmienkami) aplikácie Apple porušuje akékoľvek práva duševného vlastníctva, spoločnosť Apple nebude voči vám niesť zodpovednosť v súvislosti s týmto tvrdením;

Ak aplikácia Apple, ktorú ste si kúpili, nevyhovuje žiadnej záruke, ktorá sa na ňu vzťahuje, môžete o tom informovať spoločnosť Apple, ktorá vám môže vrátiť kúpnu cenu aplikácie Apple podľa zmluvných podmienok spoločnosti Apple, ktoré boli v tom čase aktuálne. S touto výhradou a v maximálnom rozsahu povolenom zákonom spoločnosť Apple neposkytuje žiadnu záruku, ani nepristupuje na žiadnu podmienku v súvislosti s aplikáciou Apple a nebude voči vám zodpovedná za akékoľvek nároky, straty, náklady alebo výdavky akéhokoľvek druhu v súvislosti s aplikáciou Apple alebo v dôsledku toho, že ste vy alebo niekto iný používali aplikáciu Apple alebo sa spoliehali sa na niektorú časť z jej obsahu.

   9. Rôzne

 • McDonald’s netvrdí, že sú služby on-line vhodné alebo dostupné mimo Slovenskú krajinu. Ak budete používať služby on-line z iných miest, zodpovedáte za dodržiavanie príslušných miestnych zákonov.
 • Tieto podmienky sa budú riadiť a vykladať v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, bez ohľadu na akékoľvek zásady týkajúce sa konfliktov právnych predpisov.
 • Hoci tieto podmienky upravujú služby on-line len medzi spoločnosťou McDonald’s a vami (a hoci spoločnosť Apple nie je zmluvnou stranou, a ani ostatní členovia systému McDonald’s nie sú zmluvnými stranami, týchto podmienok), spoločnosť Apple a ostatní členovia systému McDonald’s sú oprávnenými tretími stranami podľa týchto podmienok a budú mať právo uplatňovať tieto práva, ktoré má spoločnosť McDonald’s podľa týchto podmienok, voči vám v rozsahu, v akom sa ich tieto podmienky môžu týkať; podľa týchto podmienok neexistujú žiadne iné oprávnené tretie strany.
 • Tieto podmienky sú spísané vo slovenčine. Preklad týchto podmienok do iného jazyka sa poskytuje výhradne pre vaše pohodlie a ak sa vyskytne rozpor medzi týmito dvoma verziami, prednosť bude mat slovenská verzia.
 • Po skončení platnosti týchto podmienok alebo vášho oprávnenia využívať služby on-line všetky práva udelené na základe týchto podmienok zaniknú; tieto podmienky však budú naďalej platiť pre vaše predchádzajúce používanie služieb on-line a pre všetko, čo sa týka tohto používania alebo čo z neho vyplýva. Po ukončení platnosti týchto podmienok naďalej platia všetky práva spoločnosti McDonald’s a ďalších členov systému McDonald’s uvedené v týchto podmienkach vrátane všetkých práv duševného vlastníctva, chránených práv a oprávnení, ako aj všetky obmedzenia používania, všetky obmedzenia zodpovednosti a odmietnutia zodpovednosti.
 • Každá zmluvná podmienka v týchto podmienkach je oddeliteľná a funguje samostatne. Ak je niektorá z nich nezákonná, neplatná alebo nevynútiteľná, zostávajúce podmienky zostanú v plnej platnosti a účinnosti.
 • Ak spoločnosť McDonald’s netrvá na tom, aby ste splnili niektorú z vašich povinností vyplývajúcich z týchto podmienok alebo ak spoločnosť McDonald’s neuplatňuje svoje práva proti vám alebo ak sa v tom oneskorila, neznamená to, že sa spoločnosť McDonald’s svojich práv voči vám vzdala a neznamená to, že nemusíte tieto povinnosti splniť.
 • Spoločnosť McDonald’s môže previesť svoje práva a povinnosti podľa týchto podmienok na inú organizáciu alebo subjekt, ale to neovplyvní vaše práva alebo naše záväzky podľa týchto podmienok. Svoje práva a záväzky vyplývajúce z týchto podmienok môžete previesť na inú osobu, iba ak to spoločnosť McDonald’s písomne odsúhlasí.