Prehlásenie spoločnosti McDonald's o ochrane súkromia

Posledná aktualizácia: 17. októbra 2023

I. Úvod

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov opisuje, ako McDonald's v nižšie uvedených krajinách zhromažďuje, využíva, chráni a poskytuje osobné údaje našich zákazníkov. Zákazníkmi rozumieme osoby, ktoré navštevujú naše reštaurácie, používajú naše webové stránky a mobilné aplikácie alebo interagujú s nami inak.

Niektoré krajiny, v ktorých pôsobíme, majú zákony, ktoré vyžadujú, aby sme poskytovali konkrétne údaje o ochrane osobných údajov našim zákazníkom v týchto krajinách. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa preto skladá z dvoch oddielov – z globálne použiteľného vyhlásenia a dodatkov špecifických pre nasledujúce krajiny:

 • Rakúsko
 • Nemecko
 • Poľsko
 • Švajčiarsko
 • Belgicko
 • Írsko
 • Portugalsko
 • Veľká Británia
 • Česká republika
 • Taliansko
 • Slovensko
 • Spojené štáty americké
 • Francúzsko
 • Holandsko
 • Španielsko

II. Globálna ochrana osobných údajov

Správca údajov spravujúci vaše osobné údaje je subjekt McDonald's v jurisdikcii, v ktorej sú vaše osobné údaje zhromažďované (ďalej len „my“). Viac informácií nájdete v príslušnom dodatku špecifickom pre danú krajinu.

Ak ste zákazník v krajine, ktorá nie je uvedená vyššie, príslušné vyhlásenie o ochrane osobných údajov nájdete na webových stránkach McDonald's danej krajiny.

Veľa našich reštaurácií vlastnia a prevádzkujú franšízanti, ktorí sú nezávislými podnikateľmi. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na našich franšízantov ani na webové stránky alebo mobilné aplikácie, ktoré prevádzkujú. Informácie o tom, ako naši franšízanti zhromažďujú a využívajú osobné údaje zákazníkov, nájdete vo vyhláseniach o ochrane osobných údajov našich franšízantov.

 1. Údaje, ktoré zhromažďujeme
 2. Ako využívame údaje, ktoré zhromažďujeme
 3. Ako poskytujeme údaje, ktoré zhromažďujeme
 4. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov detí
 5. Vaše voľby a práva
 6. Využívanie našich online služieb a ďalších technológií
 7. Odkazy na ďalšie webové stránky a sociálne siete
 8. Bezpečnosť údajov
 9. Uchovávanie
 10. Medzinárodné poskytovanie údajov
 11. Zmeny nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov
 12. Kontaktujte nás

1. Údaje, ktoré zhromažďujeme

Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať vtedy, keď navštevujete naše reštaurácie, používate naše webové stránky alebo mobilné aplikácie (ďalej len „online služby“), alebo s nami interagujete inak (spoločne ďalej len „služby“). Údaje, ktoré zhromažďujeme, spadajú do troch kategórií:

 1. údaje, ktoré nám poskytnete;
 2. údaje, ktoré zhromažďujeme automatizovanými cestami, keď využívate naše služby;
 3. údaje, ktoré zhromažďujeme z iných zdrojov (pozrite nižšie).

Všeobecne platí, že nie ste povinní poskytovať žiadne osobné údaje. V niektorých prípadoch vám však nebudeme môcť poskytovať naše služby, ak nám neposkytnete svoje osobné údaje.

Môžeme kombinovať údaje, ktoré nám poskytnete, s údajmi, ktoré zhromažďujeme automatizovanými cestami, a s údajmi, ktoré získavame z iných zdrojov. Ak napríklad do svojho profilu v našej mobilnej aplikácii uvediete platobnú metódu, môžeme váš profil skombinovať s údajmi, ktoré získame od našich spracovateľov platieb alebo iných poskytovateľov v súvislosti s transakciami uskutočnenými s rovnakými platobnými údajmi v našich reštauráciách.

Zhromažďujeme údaje, ktoré nám poskytnete

V závislosti od toho, akým spôsobom s nami interagujete, nám môžete poskytnúť nasledujúce údaje:

 • osobné údaje, ako je vaše meno, poštová a e-mailová adresa, telefónne číslo, údaje o narodeninách a ďalšie kontaktné údaje, ak sa zaregistrujete v rámci našich online služieb, prihlásite sa na Wi-Fi, zúčastníte sa na niektorej z našich súťaží alebo nás kontaktujete telefonicky či prostredníctvom našich online služieb;
 • demografické údaje, ako je vek alebo pohlavie;
 • údaje o transakcii vrátane údajov o produktoch, ktoré ste si kúpili, cenách, platobnej metóde a platobných údajoch;
 • údaje o účte, ako je napríklad vaše používateľské meno alebo heslo (alebo akýkoľvek iný údaj, ktorý vás identifikuje) použité na prístup k našim online službám alebo na kúpu, alebo využitie našich produktov a služieb;
 • údaje o profile vrátane vašich obľúbených produktov a služieb alebo časov, kedy nás najradšej navštevujete; a
 • ďalšie osobné údaje, ktoré sa nám rozhodnete poskytnúť, keď s nami interagujete (vrátane interakcií prostredníctvom sociálnych sietí).

Zhromažďujeme údaje automatizovanými cestami

Môžeme využívať automatizované technológie na zhromažďovanie údajov z vášho počítačového systému alebo mobilného zariadenia, keď navštevujete naše reštaurácie, využívate naše online služby alebo technológie vnútri reštaurácie. Medzi tieto automatizované technológie môžu patriť cookies, lokálne poskytované objekty a webové signály. Viac informácií o cookies a ďalších technológiách nájdete nižšie v oddiele 6.

Môžeme zhromažďovať údaje týkajúce sa:

 • adresy internetového protokolu (IP adresy);
 • operačného systému počítača alebo mobilného zariadenia a typu prehliadača;
 • typu mobilného zariadenia a jeho nastavenia;
 • jedinečného identifikátora zariadenia (UDID) alebo identifikátora mobilného zariadenia (MEID) vášho mobilného zariadenia;
 • sériových čísel zariadenia a jeho jednotlivých komponentov;
 • reklamných identifikátorov (napríklad identifikátora pre reklamu (IDFA) v zariadeniach Apple) alebo podobných identifikátorov;
 • odkazujúcich webových stránok (webové stránky, ktoré vás priviedli na tú našu) alebo aplikácií;
 • online aktivít na iných webových stránkach, v iných aplikáciách alebo na sociálnych sieťach;
 • návštev našich reštaurácií zaznamenaných prostredníctvom digitálnych technológií (napr. videonahrávky) a
 • aktivít spojených s tým, ako využívate naše online služby alebo technológie v reštauráciách, napríklad aké podstránky navštevujete na našich webových stránkach alebo v našich mobilných aplikáciách.

Naše online služby a technológie v reštauráciách môžu zhromažďovať údaje o presnej polohe vášho mobilného zariadenia alebo počítača prostredníctvom geolokácie a technológií, ako je GPS, Wi-Fi, Bluetooth alebo blízkosť vysielača. Vo väčšine mobilných zariadení a počítačových systémov môžete deaktivovať zhromažďovanie týchto údajov prostredníctvom nastavení zariadenia alebo internetového prehliadača. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa toho, ako nám zabrániť v zhromažďovaní presných údajov o vašej polohe, odporúčame, aby ste kontaktovali svojho poskytovateľa mobilných služieb, výrobcu zariadenia alebo poskytovateľa internetového prehliadača. Niektoré online služby a technológie v reštauráciách nemusia bez údajov o vašej polohe fungovať správne.

Zhromažďujeme údaje z iných zdrojov

Údaje o vás môžeme zhromažďovať od našich obchodných partnerov a dodávateľov (napr. platformy zabezpečujúce rozvoz jedál, poskytovatelia dát alebo spracovatelia platieb) alebo z verejných zdrojov (napríklad vaše verejné príspevky na sociálnych sieťach).

Späť na začiatok

2. Ako využívame údaje, ktoré zhromažďujeme

Údaje, ktoré zhromažďujeme, využívame na nasledujúce účely:

 • na poskytovanie našich produktov a služieb a uzatváranie zmlúv s vami vrátane spracovania platieb a zákazníckej podpory;
 • na správu nášho vzťahu s vami vrátane riadenia spätnej väzby a zákazníckych prieskumov;
 • na personalizáciu a vylepšovanie našich produktov a služieb a vaše celkové zákaznícke skúsenosti, predovšetkým prostredníctvom vylepšovania našich súčasných technológií a vyvíjania nových produktov a služieb a využitia technológií profilovania (ak vás na takéto využitie samostatne neupozorníme, súčasťou týchto technológií nebudú automatizované individuálne rozhodnutia, ktoré by mali pre vás právne dôsledky alebo by vás podobným spôsobom ovplyvnili);
 • na poskytovanie všeobecných a personalizovaných elektronických a iných než elektronických priamych marketingových informácií a na podporu našich cielených reklamných iniciatív v súvislosti s našimi produktmi a službami a produktmi a službami našich obchodných partnerov (vrátane špeciálnych akcií, súťaží, žrebovaní, pretekov a lotérií);
 • na obchodnú analýzu vrátane spotrebiteľských a prevádzkových prieskumov, na vyhodnotenie efektivity nášho predaja, online služieb, marketingu a reklamy a na analýzu trendov na trhu a (budúce) dopyty zákazníkov;
 • na zaistenie bezpečnosti našich online služieb a technológií v reštaurácii vrátane odhaľovania, prevencie a vyšetrovania útokov;
 • na účely ochrany, odhaľovania a prevencie podvodov a ďalších zločinov, pohľadávok a iných záväzkov;
 • na ochranu práv, bezpečnosti, zdravia a bezpečia našich zákazníkov, zamestnancov, franšízantov a verejnosti a na ochranu nášho majetku;
 • na anonymizáciu vašich údajov na ďalšie interné a externé využitie spôsobom, ktorý znemožní vašu identifikáciu;
 • na účely dodržiavania právnych predpisov a našich noriem obchodného správania sa a
 • na stanovenie, uplatnenie alebo obhájenie právneho nároku.

Údaje, ktoré zhromažďujeme v súvislosti s vami, môžeme využiť aj inými spôsobmi, o ktorých vás informujeme v okamihu, keď údaje zhromažďujeme alebo predtým, než ich začneme používať na uvedené iné účely.

Ak pôsobíme v EÚ alebo Európskom hospodárskom priestore („EHP“), alebo sme inak viazaní všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov („GDPR“), spracovávame vaše osobné údaje na základe

 • nutnosti plniť zmluvu, ktorú sme s vami uzavreli, alebo nutnosti podniknúť kroky na vašu žiadosť predtým, než uzavrieme túto zmluvu (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR);
 • nášho prevažujúceho oprávneného záujmu personalizovať a zlepšovať vašu celkovú zákaznícku skúsenosť a dosahovať účely stanovené vyššie (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR);
 • nutnosti dodržiavať právne predpisy, ktorými sme viazaní (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR); alebo
 • v niektorých prípadoch na základe vášho súhlasu, o ktorý vás môžeme požiadať v rámci samostatného postupu (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Späť na začiatok

3. Ako poskytujeme údaje, ktoré zhromažďujeme<

Vaše osobné údaje nepredávame a poskytujeme ich iba tak, ako je opísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov alebo ako vám oznámime v okamihu, keď vaše údaje zhromažďujeme.

Upozorňujeme, že niektoré štátne zákony USA môžu definovať pojem „predaj“ tak, že zahŕňa poskytovanie osobných údajov tretím stranám za odmenu. Veľa spoločností má štandardné dohody s online reklamnými sieťami a analytickými spoločnosťami, ktoré tak môžu byť potenciálne považované za zodpovedajúce definícii predaja. Viac informácií nájdete v Doplňujúcom upozornení pre kalifornských spotrebiteľov v Dodatku špecifickom pre USA (nižšie).

Vaše osobné údaje môžeme poskytovať

 • členom rodiny McDonald's: Rodina McDonald's pozostáva z McDonald's Corporation a McDonald's Global Markets LLC a ich pridružených a dcérskych spoločností (ďalej len „subjekty McDonald's“) a franšízantov subjektov McDonald's;
 • dodávateľom, ktorí nám pomáhajú prevádzkovať naše podnikanie (vrátane poskytovateľov služieb informačných technológií a marketingových agentúr, ktoré využívame, i dodávateľov, ktorí využívajú pre nás tieto údaje na odhaľovanie alebo prevenciu podvodov a ktorí môžu využiť tieto údaje na poskytovanie služieb v oblasti odhaľovania a prevencie ďalším osobám);
 • verejným orgánom a súdom;
 • kupujúcim alebo iným stranám podieľajúcim sa na podnikovej transakcii v prípade, že sa rozhodneme predať alebo previesť našu firmu ako celok alebo jej časť;
 • našim profesionálnym poradcom, ako sú naši právni zástupcovia, audítori a poisťovací makléri; a
 • obchodným partnerom, ak sa podieľajú na vašej zákazníckej skúsenosti vrátane dodávky produktov alebo služieb (napr. platformy zaisťujúce rozvoz jedál).

Späť na začiatok

4. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov detí

Sme si vedomí toho, aké dôležité je chrániť vaše osobné údaje, keď využívate naše online služby. Mimoriadne dôrazne sa zaväzujeme chrániť osobné údaje detí, ktoré navštevujú alebo využívajú naše online služby. Viac informácií o tom, ako konkrétne krajiny chránia osobné údaje detí, nájdete v dodatku špecifickom pre danú krajinu.

Vyzývame rodičov, aby pravidelne monitorovali online aktivity svojich detí a dohliadali na ne. Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti s postupmi spojenými s osobnými údajmi svojich detí, kontaktujte nášho globálneho alebo miestneho poverenca na ochranu osobných údajov prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie. Pre kontaktovanie miestneho poverenca na ochranu osobných údajov zvoľte príslušný úrad v krajine, v ktorej ste zákazníkom.

Späť na začiatok

5. Vaše voľby a práva

Marketingové informácie

Ak ste prihlásení na odber našich marketingových informácií, môžete sa neskôr opäť odhlásiť v súlade s pokynmi na odhlásenie sa v marketingových informáciách, ktoré vám zasielame. Všeobecne tiež môžete nájsť svoje predvoľby týkajúce sa komunikácie s pokynmi na prípadné odhlásenie sa v oddiele „profil“ v online službách, ktoré využívate. Je tiež možné, že svoje predvoľby týkajúce sa komunikácie môžete meniť v nastavení svojho zariadenia. Odhlásiť sa z odberu môžete aj tak, že skontaktujete nášho globálneho alebo miestneho poverenca na ochranu osobných údajov prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie. Pre kontaktovanie miestneho poverenca na ochranu osobných údajov zvoľte príslušný úrad v krajine, v ktorej ste zákazníkom.

Ak sa odhlásite z odberu našich marketingových informácií, môžeme vám stále zasielať informácie týkajúce sa vašich transakcií, všetkých účtov, ktoré u nás máte, a všetkých súťaží, pretekov, žrebovaní a lotérií, na ktorých sa zúčastňujete. Odhlásenie sa z odberu jednej formy informácií neznamená, že ste sa zároveň odhlásili z odberu ostatných foriem informácií. Ak sa napríklad odhlásite z odberu marketingových e-mailov, môžete stále dostávať marketingové SMS správy, pokiaľ ste sa prihlásili na ich odber. Upozorňujeme, že ak dostávate informácie od franšízanta McDonald's, budete musieť odber odhlásiť priamo u tohto franšízanta.

Osobné údaje neposkytujeme tretím stranám na ich vlastné účely priameho marketingu, ak nám neudelíte na toto poskytnutie povolenie. Ak vás upozorníme a vy vyjadríte svoj súhlas, budeme poskytovať vaše osobné údaje v súlade s vašimi pokynmi.

Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi

V súlade s platnými právnymi predpismi môžete mať právo (za podmienok a v rozsahu stanovenom v platných právnych predpisoch):

 • skontrolovať, či uchovávame vaše osobné údaje a prípadne aké a získať prístup k týmto údajom alebo si vyžiadať ich kópie;
 • požadovať opravu, doplnenie, anonymizáciu, zablokovanie alebo vymazanie údajov o vás, ktoré sú nepresné, neúplné, zastarané, zbytočné, príliš rozsiahle alebo spracované spôsobom, ktorý nezodpovedá platným právnym predpisom;
 • požadovať obmedzenie zhromažďovania, spracovania alebo používania údajov o vás;
 • za niektorých okolností vzniesť z oprávnených dôvodov námietku voči spracovaniu vašich údajov alebo odvolať svoj súhlas so spracovaním, ktorý ste predtým udelili, pričom toto odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracovania pred odvolaním;
 • požadovať prenositeľnosť údajov; a
 • vzniesť sťažnosť na príslušnom orgáne.

Viac informácií o týchto právach a krajinách, kde je možné tieto práva uplatniť, nájdete v dodatku špecifickom pre danú krajinu.

Späť na začiatok

6. Využívanie našich online služieb a ďalších technológií

My a naši dodávatelia môžeme používať cookies, webové signály a ďalšie podobné technológie v rámci našich online služieb a v ďalších oblastiach spojených s naším podnikaním, ako je online reklama, na zhromažďovanie informácií a aby sme vám mohli dodať služby alebo produkty, ktoré požadujete.

Cookies a ďalšie technológie

„Cookie“ je malý textový súbor, ktorý je umiestnený do internetového prehliadača alebo zariadenia používateľa internetu a používa sa na zapamätanie a/alebo získavanie údajov o používateľovi.

„Webový signál“ je malý objekt alebo obrázok, ktorý je súčasťou webovej stránky, aplikácie alebo e-mailu a používa sa na sledovanie aktivity. Webové signály sa tiež niekedy označujú ako pixely a tagy.

Pre informáciu uvádzame nasledujúce:

 • Pri používaní našich online služieb vám môže byť pridelené cookie.
 • Ponúkame niektoré prvky, ktoré sú k dispozícii iba prostredníctvom používania cookies a ďalších podobných technológií./li>
 • Môžeme používať tak dočasné cookies (počas vašej návštevy), ako aj permanentné cookies (ich platnosť vyprší po uplynutí stanoveného času) a ďalšie technológie sledovania.
 • Naše online služby a ďalšie oblasti spojené s naším podnikaním môžu byť vybavené webovými signálmi.

Tak my, ako aj vybrané tretie strany (ako napríklad naše reklamné siete) môžu využívať tieto technológie na zhromažďovanie údajov o vašich online aktivitách v priebehu času a na všetkých webových stránkach a zariadeniach tretích strán a pri využívaní našich online služieb na ďalšiu personalizáciu vašej skúsenosti s nami.

Ak si neprajete pridelenie cookie alebo ak chcete, aby vás prehliadač na pridelenie cookie upozornil, zmeňte nastavenia svojho internetového prehliadača. Kliknite na voľbu „Pomocník“ vo svojom prehliadači, kde nájdete návod, ako zmeniť predvoľby týkajúce sa cookies. Ak deaktivujete všetky cookies, pravdepodobne nebudete môcť využívať všetky prvky, ktoré ponúkajú webové stránky.

Niektoré novšie internetové prehliadače môžu mať predvoľbu „Nesledovať“ (Do Not Track), ktorá vysiela záhlavie „Nesledovať“ webovým stránkam, ktoré navštevujete, s informáciou, že nechcete, aby bola vaša aktivita sledovaná. McDonald's nepodniká v súčasnosti kroky v reakcii na signály „Nesledovať“, pretože doteraz nebola vytvorená jednotná technologická norma. Neustále sledujeme nové technológie a je možné, že sa budeme riadiť normou, hneď ako bude vytvorená.

Viac informácií o tom, ako sa používajú cookies a súvisiace technológie v krajine, kde ste zákazníkom, môže byť uvedených v dodatku špecifickom pre danú krajinu alebo v oddiele obsahujúcom predvoľby týkajúce sa cookies v rámci online služby.

Cielená reklama

Keď využívate naše online služby, môžeme my (a naši dodávatelia) zhromažďovať údaje o vašich aktivitách, aby sme vám mohli ponúknuť reklamu prispôsobenú na mieru vašim záujmom.

Vzhľadom na to, že využívame reklamné siete, môžete vidieť niektoré reklamy na iných webových stránkach. Vďaka reklamnej sieti môžeme cielene vyberať informácie, ktoré vám posielame, na základe vašich záujmov, ďalších informácií súvisiacich s vami a kontextových prostriedkov. Tieto reklamné siete sledujú vaše online aktivity v priebehu času tak, že zhromažďujú údaje vyplývajúce z používania cookies, webových signálov a ďalších technológií. Reklamné siete využívajú tieto informácie na to, aby vám zobrazovali reklamy, ktoré môžu byť pre vás mimoriadne zaujímavé. Reklamné siete, ktoré využívame, môžu zhromažďovať údaje o vašich návštevách webových stránok, ktoré sú tiež súčasťou príslušnej reklamnej siete, ako sú napríklad stránky alebo reklamy, ktoré si prezeráte, a o tom, ako využívate webové stránky. Tieto údaje využívame tak v rámci našich online služieb, ako aj v rámci webových stránok tretích strán, ktoré sú súčasťou reklamných sietí, aby sme vám mohli ponúkať reklamy na mieru vašim potrebám a aby sme mohli posúdiť efektivitu nášho marketingu.

Z cielenej reklamy sa môžete odhlásiť na webových stránkach Aliancie pre digitálnu reklamu alebo na webových stránkach Iniciatívy pre sieťovú reklamu . Ak sa rozhodnete odhlásiť, budete i naďalej dostávať reklamu, ale nebude prispôsobená vašim záujmom. Ďalšie informácie o možnostiach voľby v súvislosti s cielenou reklamou nájdete v dodatku špecifickom pre danú krajinu alebo v oddiele predvoľby cookies v rámci online služby. V závislosti od typu a verzie operačného systému vášho mobilného zariadenia sa vás môžeme okrem toho tiež opýtať, či chcete aktivovať cielenú reklamu.

Viac informácií tu

Späť na začiatok

7. Odkazy na ďalšie webové stránky a sociálne siete

Naše online služby môžu zahŕňať odkazy na webové stránky, ktoré neprevádzkujeme my, ale tretie strany. Ak navštívite jednu z týchto odkazovaných webových stránok, mali by ste si prečítať zásady ochrany osobných údajov, podmienky používania a ďalšie zásady týchto webových stránok. Za zásady a postupy tretích strán nenesieme žiadnu zodpovednosť. Všetky údaje, ktoré poskytnete týmto organizáciám, podliehajú ich zásadám ochrany osobných údajov, podmienkam používania a ďalším zásadám.

Súčasťou našich online služieb môžu byť aj poskytovatelia ďalších aplikácií, nástrojov, widgetov a zásuvných modulov (ďalej len „plug-iny“), ako sú napríklad facebookové tlačidlá „Páči sa mi to“, ktoré tiež môžu využívať automatizované metódy zhromažďovania údajov o tom, ako využívate tieto prvky. Tieto organizácie môžu využívať údaje v súlade s ich vlastnými zásadami ochrany osobných údajov. Ďalšie informácie týkajúce sa možností voľby v súvislosti s týmito plug-inmi nájdete v dodatku špecifickom pre danú krajinu.

Späť na začiatok

8. Bezpečnosť údajov

Zaväzujeme sa prijímať vhodné opatrenia, aby sme udržali vaše osobné údaje v bezpečí. Naše technické, organizačné a fyzické opatrenia majú za cieľ chrániť osobné údaje pred náhodnou, nezákonnou alebo neoprávnenou stratou, prístupom, zverejnením, používaním, pozmenením alebo zničením. I keď robíme maximum pre to, aby sme chránili naše informačné systémy, nemôžu byť žiadne webové stránky, mobilné aplikácie, počítačový systém alebo prenos údajov prostredníctvom internetu alebo ktorejkoľvek inej verejnej siete 100 % bezpečné.

Späť na začiatok

9. Uchovávanie

Vaše údaje uchovávame na čas nevyhnutný na realizáciu účelov uvedených v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov a na čas umožňujúci dodržať nám naše zásady uchovávania záznamov (ak nie je zo zákona vyžadovaný dlhší čas uchovávania). Naše zásady uchovávania sú v súlade s platnými právnymi predpismi. Vaše údaje uchovávame a využívame v rozsahu nevyhnutnom na to, aby sme mohli spravovať váš vzťah s nami, personalizovať a zlepšovať vašu celkovú zákaznícku skúsenosť a dodržiavať naše záväzky vyplývajúce z právnych predpisov (napríklad ak sme povinní uchovávať vaše údaje, aby sme postupovali v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti daní), riešiť spory, vymáhať naše zmluvy a na ďalšie účely, ktoré sú opísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Späť na začiatok

10. Medzinárodné poskytovanie údajov

Rodina McDonald's je vo svojej podstate globálna a jej obchodné postupy, štruktúry vedenia a technické systémy prekračujú hranice. Preto môžeme poskytovať údaje o vás v rámci rodiny McDonald's a odovzdávať ich do krajín na celom svete, v ktorých naši dodávatelia alebo členovia rodiny McDonald's pôsobia. Medzinárodné poskytovanie údajov vždy prebieha v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov a zodpovedá platným právnym predpisom.

Ak pôsobíme v oblasti EÚ/EHP, v Spojenom kráľovstve alebo vo Švajčiarsku, alebo sme inak viazaní GDPR alebo podobnými zákonmi, posúvame vaše osobné údaje iba krajinám, ktoré podľa týchto zákonov poskytujú zodpovedajúcu úroveň ochrany, alebo v prípade, že sme zistili či potvrdili, že všetci príjemcovia údajov poskytujú zodpovedajúcu úroveň ochrany, a to predovšetkým prostredníctvom uzavretia príslušných zmlúv o poskytovaní údajov na základe štandardných zmluvných doložiek (napr. vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/914) a ďalších vhodných opatrení, ktoré doložíme na požiadanie.

Účasť McDonald's Corporation a McDonald's Global Markets LLC’s v EÚ – USA a Švajčiarsko – USA rámcoch na ochranu osobných údajov

McDonald's Corporation a McDonald's Global Markets LLC, dcérska spoločnosť vo výlučnom vlastníctve, sa podieľajú na a dodržujú rámec EÚ–USA na ochranu osobných údajov (ďalej len „EÚ-USA ROOÚ“), rozšírenie EÚ-USA ROOÚ pre Spojené kráľovstvo a rámec Švajčiarsko–USA na ochranu osobných údajov (ďalej len "Švajčiarsko–USA ROOÚ“) (ďalej spoločne len „ROOÚ“) ako je stanovené Ministerstvom obchodu USA v súvislosti so zhromažďovaním, používaním a uchovávaním osobných údajov z členských krajín Európskej únie, Spojeného kráľovstva a Švajčiarska. Iba na účely tohto oddielu o ROOÚ sa o McDonald's Corporation a McDonald's Global Markets LLC jednotlivo i súhrnne hovorí ako o „McDonald's Global“. V súvislosti so svojou účasťou v ROOÚ McDonald's Global podlieha vyšetrovacej a vymáhacej právomoci Federálnej obchodnej komisie.

Ako účastník ROOÚ sa McDonald's Global zaväzuje a osvedčuje Ministerstvu obchodu USA, že dodržiava: (i) zásady rámca EÚ-USA na ochranu osobných údajov (Princípy EÚ-USA ROOÚ) v súvislosti so spracúvaním osobných údajov prijatých z Európskej únie; (ii) rozšírenie EÚ-USA ROOÚ pre Spojené kráľovstvo v súvislosti so spracúvaním osobných údajov prijatých zo Spojeného kráľovstva; a (iii) zásady rámca Švajčiarsko–USA na ochranu osobných údajov (Princípy Švajčiarsko–USA ROOÚ) v súvislosti so spracúvaním osobných údajov prijatých zo Švajčiarska. Ak dôjde k rozporu medzi podmienkami uvedenými v tomto prehlásení o ochrane osobných údajov a Princípmi EÚ – USA ROOÚ a/alebo Princípmi Švajčiarsko – USA ROOÚ, prednosť budú mať Princípy. Ak sa chcete dozvedieť viac o programe ROOÚ a prezrieť si našu certifikáciu, navštívte stránku.

Pre informáciu uvádzame nasledujúce:

 • McDonald's Global môže odovzdať osobné údaje, ktoré sú predmetom ROOÚ Princípov, dodávateľom, ktorí poskytujú McDonald's Global služby ako sprostredkovatelia, ako je opísané vyššie v oddiele 3. McDonald's Global môže byť povolaný k zodpovednosti v súlade s ROOÚ, ak uvedení dodávatelia spracovávajú uvedené osobné údaje spôsobom, ktorý nezodpovedá ROOÚ, ibaže by McDonald's Global preukázal, že nie je zodpovedný za skutočnosť vedúcu k vzniku škody.
 • McDonald's Global môže zverejňovať osobné údaje prijaté na základe ROOÚ v reakcii na zákonné žiadosti verejných orgánov, okrem iného preto, aby splnil požiadavky súvisiace s národnou bezpečnosťou alebo vymáhaním práva.
 • Máte právo vyžiadať si prístup k osobným údajom prijatým zo strany McDonald's Global na základe ROOÚ a na základe vlastnej voľby obmedziť používanie a zverejňovanie týchto údajov zo strany McDonald's Global. Ak chcete uplatniť svoje práva a voľby, kontaktujte McDonald's Global prostredníctvom adresy, telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy uvedených nižšie alebo aktualizujte svoje preferencie prostredníctvom lišty so súbormi cookies na našich webových stránkach.

Postupy McDonald's Global v súvislosti s ochranou osobných údajov sú uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. McDonald's Global môžete kontaktovať kedykoľvek, ako je uvedené v časti Kontaktujte nás nižšie, ak máte akékoľvek otázky, obavy alebo sťažnosti v súvislosti s jeho postupmi v oblasti ochrany osobných údajov a účasťou v ROOÚ; na tieto účely použite adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu uvedené nižšie. Svoju sťažnosť môžete adresovať aj miestnemu orgánu pre ochranu údajov a McDonald's Global bude s ním spolupracovať na vyriešení vášho problému.

Ak McDonald's Global nie je schopný vyriešiť váš problém spojený s osobnými údajmi, ktoré McDonald's Global prijal v ROOÚ, máte právo odovzdať svoju sťažnosť JAMS, nezávislej agentúre na riešenie sporov so sídlom v Spojených štátoch, ktorá vám bezplatne poskytne pomoc. Ak chcete vyhľadať pomoc v súvislosti s nevyriešeným problémom, navštívte webové stránky JAMS na riešenie sporov súvisiacich s ROOÚ. Ak JAMS nie je schopná vyriešiť váš problém, môžete mať za určitých podmienok právo využiť záväzné rozhodcovské konanie. Pre viac informácií o tejto možnosti navštívte webové stránky zamerané na podanie sťažnosti v súvislosti s ROOÚ.

Upozorňujeme, že vyššie uvedené postupy sa týkajú iba riešenia sporov týkajúcich sa osobných údajov, ktoré McDonald's Global prijal v ROOÚ. Akékoľvek iné spory, ktoré prípadne máte s McDonald's Global alebo inými členmi rodiny McDonald's, alebo ich zástupcami, konateľmi, agentúrami, vedúcimi pracovníkmi, riaditeľmi alebo zamestnancami, je potrebné riešiť v súlade s podmienkami používania príslušných webových stránok, mobilných aplikácií, e-mailových newsletterov, odberu e-mailov alebo iných digitálnych prvkov vlastnených alebo ovládaných členom rodiny McDonald's.

Viac informácií o ROOÚ programe a certifikácii McDonald's Global nájdete na webových stránkach ROOÚ.

Späť na začiatok

11. Zmeny nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov nadobúda účinnosť v deň uvedený v hlavičke vyhlásenia. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme občas zmeniť. Ak ho zmeníme, zverejníme jeho aktualizovanú verziu tu a zmeníme „dátum poslednej aktualizácie“ (dátum nadobudnutia účinnosti vyhlásenia) v hlavičke vyhlásenia a/alebo vás budeme kontaktovať priamo, ak to budeme považovať v súlade s platnými právnymi predpismi za vhodné. Aktuálnu verziu vyhlásenia by ste mali pravidelne kontrolovať tu.

Späť na začiatok

12. Kontaktujte nás

V súlade s našimi normami obchodného správania sa dodržiavame etické štandardy, pokiaľ ide o súkromie a ochranu osobných údajov, a uvítame akúkoľvek prípadnú spätnú väzbu alebo otázku týkajúcu sa zhromažďovania a spracovania vašich osobných údajov.

Naše kontaktné údaje, kontaktné údaje nášho miestneho poverenca na ochranu osobných údajov a ďalej kontaktné údaje nášho poverenca na ochranu osobných údajov, ak je menovaný, sú uvedené v dodatku špecifickom pre danú krajinu.

Globálneho poverenca na ochranu osobných údajov McDonald's je možné kontaktovať na adrese:

Attention: Global Data Protection Office
Privacy at McDonald's, Dept. 282
110 North Carpenter Street
Chicago, IL 60607-2101, USA
contact.privacy@us.mcd.com

McDonald's Corporation menovala poverenca na ochranu osobných údajov, ktorého je možné kontaktovať na adrese:

Attention: Global Data Protection Office
Privacy at McDonald's, Dept. 282
110 North Carpenter Street
Chicago, IL 60607-2101, USA
contact.privacy@us.mcd.com

Späť na začiatok

III. Zásady spracovania osobných údajov McDonald's – Slovenská republika

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia nadväzuje na globálne vyhlásenie McDonald's o ochrane súkromia a špecifikuje podmienky spracovania osobných údajov na území Slovenskej republiky.

Naše McDonald's spoločnosti sú si vedomé, že Vás zaujíma, ako je nakladané s Vašimi osobnými údajmi. Tieto zásady podrobne popisujú, akým spôsobom zhromažďujeme, spracovávame, používame a odovzdávame Vaše osobné údaje (osobným údajom sa rozumie informácia týkajúca sa určitej fyzickej osoby, ktorú možno na základe tejto informácie, prípadne v spojení s ďalšími informáciami, identifikovať).

Informácie ohľadom súborov cookies a úpravu ich nastavení nájdete v sekcii Zásady využívania súborov cookies.

Upozornenie: Mnohé reštaurácie McDonald's sú vlastnené a spravované franšízantami – prevádzkovateľmi licencie McDonald's, ktorými sú nezávislí podnikatelia a podnikateľky. Niektorí z nich majú tiež svoje vlastné internetové stránky. V mnohých prípadoch sa tieto stránky franšízantov riadia politikou ochrany osobných údajov McDonald's. Skontrolujte si však, prosím, aké zásady ochrany osobných údajov sú platné na každej takejto stránke.

 1. Mobilná aplikácia McDonald's
 2. Newsletter
 3. Obchodní partneri
 4. LSM portál
 5. Výberové konanie – kandidáti na franšízantov
 6. Podnety od zákazníkov či iných tretích osôb
 7. Spätná väzba od zamestnancov – nástup do zamestnania a ukončenie pracovnoprávneho vzťahu

1. Mobilná aplikácia McDonald's

Prevádzkovateľom osobných údajov je Reklamná spoločnosť McDonald's s.r.o., IČ: 53 465 733, so sídlom Einsteinova 33,Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01 (ďalej tiež len „Prevádzkovateľ“).

Aké údaje a na aké účely spracovávame?

Registráciou do aplikácie ste nám udelili súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, pohlavie (voliteľne), dátum narodenia (voliteľne), podrobnosti o transakciách a využívaní zľavových ponúk, informácie o zariadení a operačnom systéme, údaje vyplývajúce z používania cookies (detaily pozri v separátnych informáciách o spracovaní osobných údajov) a web beacons (internetový tag alebo pixelový tag) a podrobnosti o komunikácii medzi vami a nami, pričom tieto údaje používame na cielenie ponúk, ktoré vám aplikácia ponúka.

Zadaním objednávky prostredníctvom aplikácie ďalej beriete na vedomie, že Prevádzkovateľ spracováva potrebné transakčné údaje pre spracovanie a vykonanie objednávky.

Pokiaľ ste nám udelili súhlas s využívaním lokalizačných údajov (a máte na svojom telefóne aktivované sledovanie polohy), ponuky aplikácie sú ešte viac cielené (napr. ste oslovení s ponukou, ak sa nachádzate neďaleko reštaurácie McDonald's).

E-mailová adresa je tiež hlavný identifikátor, ktorý nám pomôže vás identifikovať pri prípadných žiadostiach súvisiacich so správou osobných údajov.

Pri prihlásení ste tiež zadávali informácie o dátume narodenia alebo vekovej skupine. Tento údaj je potrebný na zistenie, či máte viac ako 16 rokov – mobilná aplikácia je totiž určená iba osobám starším ako 16 rokov.

Pokiaľ ste udelili súhlas so zasielaním newsletterov (zaškrtli ste príslušné políčko vo formulári), bude na tento účel využívaný váš e-mail.

Pokiaľ ste nám oznámili informáciu o dátume narodenia, môžu vám byť v období Vašich narodenín zasielané personalizované kupóny.

Komu môžeme vaše údaje odovzdávať?

Vaše údaje môžeme odovzdávať franšízovým reštauráciám McDonald's v potrebnom rozsahu na spracovanie a vybavenie objednávok, našim dodávateľom, ktorí prevádzkujú mobilnú aplikáciu alebo nám poskytujú služby v oblasti mediálnych služieb, marketingu, PR, reklamy alebo zasielania správ a zásielok, najmä spoločnosti:

 • Plexure Limited, so sídlom 117 Pakenham Street West, Auckland 1010, Nový Zéland,
 • McDonald's ČR spol. s r.o., IČO: 161 91 129, so sídlom Radlická 740/113c, 158 00 Praha 5 – Jinonice,
 • DDB, a. s., IČO: 002 93 911, so sídlom Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4,
 • Follow Bubble s.r.o., IČO 27721876 so sídlom Františka Křížka 362/1, 170 00 Praha 7,
 • MeasureDesign s.r.o., IČO: 08694613, so sídlom Dvoudílná 202/7, 190 00 Praha 9,
 • Adyen N.V., reg. č. 34259528, so sídlom Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ in Amsterdam, Holandsko

Vaše osobné údaje môžu byť odovzdávané do tretích krajín, všetko v súlade s lokálnou a európskou legislatívou.

Na ako dlho súhlas udeľujete?

Tento súhlas udeľujete na obdobie 5 rokov odo dňa jeho udelenia alebo dovtedy, kým súhlas neodvolátev, prípade transakčných údajov po dobu vyžadovanú právnymi predpismi.; uplynutím tohto obdobia nie je dotknuté ďalšie spracovanie na základe iného právneho titulu (najmä oprávnený záujem prevádzkovateľa).

Aké sú vaše práva?

Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením adresovaným prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľa môžete kontaktovať na vyššie uvedenej adrese alebo na e-mailovej adrese oou@sk.mcd.com. Ďalej môžete na tento účel zadať príslušný pokyn priamo v aplikácii.

Inštrukcie na odvolanie súhlasu na zasielanie newsletterov budú takisto uvedené v každom e-maile, ktorý vám na vyššie uvedený účel zašleme.

Ďalej máte pri splnení zákonných podmienok najmä právo na informácie a prístup k osobným údajom, právo na opravu, právo na výmaz, právo na obmedzenie spracovania, právo na prenositeľnosť údajov a právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov na https://www.uoou.sk.

Späť na začiatok

2. Newsletter

Vyplnením registračného formulára na našich stránkach www.mcdonalds.sk ste udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosti Reklamná spoločnosť McDonald's s.r.o. , IČ: 53 465 733, so sídlom Einsteinova 33,Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01., za nižšie uvedených podmienok:

Aké údaje budeme spracovávať?

 • emailová adresa
 • veková skupina – tento údaj je potrebný len pre zistenie, že ste starší ako 16 rokov

Na aké účely súhlas udeľujete?

 • zasielanie newsletterov

Komu můžeme Vaše údaje předávat?

Vaše údaje môžeme odovzdávať našim dodávateľom, ktorí nám poskytujú služby v oblasti mediálnych služieb, marketingu, PR, reklamy alebo zasielania správ a zásielok, najmä spoločnosti McDonald's ČR spol. s r.o., IČO: 161 91 129, so sídlom Radlická 740/113c, 158 00 Praha 5, a DDB, a. s., IČO: 002 93 911, so sídlom: Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4.

Vaše osobné údaje môžu byť odovzdávané do tretích krajín, všetko v súlade s lokálnou a európskou legislatívou.

Na akú dobu súhlas udeľujete?

Súhlas udeľujete na dobu 5 rokov odo dňa jeho udelenia alebo dovtedy, kým súhlas neodvoláte.

Aké sú Vaše práva?

Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením adresovaným Správcovi. Správcu môžete kontaktovať na vyššie uvedenej adrese alebo na emailovej adrese povereníka na emailovej adrese oou@sk.mcd.com či telefonicky na tel: +421 2 5441 8590. Inštrukcie pre odvolanie súhlasu budú tiež obsiahnuté v každom e-maile, ktorý Vám za vyššie uvedeným účelom zašleme.

Ďalej máte pri splnení zákonných podmienok najmä právo na informácie a prístup k osobným údajom, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracovania, právo vniesť námietky proti spracovávaniu, právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky - https://www.uoou.sk

Späť na začiatok

3. Obchodní partneri

McDonald's Slovakia spol. s r.o., IČO: 31 392 229, so sídlom Einsteinova 33, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01 alebo Reklamná spoločnosť McDonald's s.r.o., IČO: 53 465 733, so sídlom Einsteinova 33, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, spracováva ako prevádzkovateľ Vaše osobné údaje poskytnuté reakciou na výzvu na podanie ponúk alebo zaslaním inej ponuky na uzatvorenie zmluvy.

Aké údaje spracovávame?

Ako prevádzkovateľ spracovávame osobné údaje patriace do nižšie uvedených kategórií. Z týchto kategórií osobných údajov o Vás spracovávame vždy iba vybrané osobné údaje v závislosti na tom, aké údaje sú nevyhnutné na splnenie konkrétneho účelu.

 • Identifikačné a autentizačné (najmä názov alebo meno a priezvisko, dátum narodenia, IČO, štátna príslušnosť)
 • Adresné a kontaktné (najmä e-mail, telefónne číslo, adresa, sídlo)
 • Ekonomické (najmä DIČ, číslo účtu, údaje z obchodného a živnostenského registra)
 • Životopisné (najmä potvrdenie o kvalifikácii – dosiahnuté vzdelanie, titul, názov školy)
 • Osobné referencie (najmä meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo osoby, ktorá poskytne referencie)

Na aké účely spracovávame Vaše osobné údaje?

Kontrola hospodárenia s majetkom prevádzkovateľa, vedenie evidencie zmluvných partnerov.

Právny titul spracovania

K spracovaniu osobných údajov dochádza z dôvodu nevyhnutnosti plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov, alebo pre vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov, a z dôvodov oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo tretej strany.

Komu môžeme Vaše údaje poskytovať?

Vaše údaje môžeme odovzdávať našim dodávateľom, ktorí nám poskytujú služby pri príprave zmluvnej dokumentácie, alebo subjektom zo skupiny McDonald's, predovšetkým McDonald's Ukraine Ltd, so sídlom Gryshka street 7, 02140, Kyjev, Ukrajina a McDonald's Corporation, so sídlom 110 N. Carpenter Street, Chicago, IL, 60607, Spojené štáty a McDonald's ČR spol. s r.o., so sídlom Praha 5, Radlická 740/113c, 158 00, Česká republika. Pri vykonávaní interných auditov. Vaše osobné údaje môžu byť odovzdávané do tretích krajín, všetko v súlade s lokálnou a európskou legislatívou.

Ako dlho spracovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame počas spolupráce a 7 rokov po jej ukončení (ak nevyplýva z právnych predpisov povinnosť dlhšej doby archivácie). S údajmi bude zaobchádzané v súlade s našimi internými pravidlami a zákonnými archivačnými povinnosťami.

Aké sú Vaše práva?

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať na vyššie uvedenej adrese alebo na emailovej adrese oou@sk.mcd.com alebo telefonicky na +421 2 5441 8590. Ďalej máte pri splnení zákonných podmienok najmä právo na informácie a prístup k osobným údajom, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracovania, právo podať námietky proti spracovávaniu, právo na prenos údajov a právo podať Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://www.uoou.sk).

Späť na začiatok

4. LSM portál

Správcom osobných údajov spracovávaných v rámci LSM portálu(nástroj na objednávanie lokálnych marketingových materiálov) je Reklamná spoločnosť McDonald's s.r.o. , IČ: 53 465 733, so sídlom Einsteinova 33,Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01.

Aké údaje budeme spracovávať?

 • meno a priezvisko
 • emailová adresa
 • telefónne číslo
 • pracovné zaradenie

Pre aké účely súhlas udeľujete?

Prihlásenie do portálu a komunikácia s ostatnými užívateľmi portálu.

Právny titul spracovania

K spracovaniu osobných údajov dochádza z titulu nevyhnutnosti pre plnenie zmluvy a z dôvodu oprávneného záujmu správcu.

Komu môžeme Vaše údaje odovzdávať?

Vaše údaje môžeme odovzdávať našim dodávateľom, ktorí nám poskytujú služby v oblasti marketingu, predovšetkým spoločnosti McDonald's ČR spol. s r.o., IČ: 161 91 129, so sídlom Radlická 740/113c, PSČ 158 00, Praha 5, a DDB, a. s., IČ: 002 93 911, so sídlom: Lomnického 1705/5, PSČ 140 00, Praha 4.

Vaše osobné údaje môžu byť odovzdávané do tretích krajín, všetko v súlade s lokálnou a európskou legislatívou.

Doba spracovania osobných údajov

Počas doby využívania LSM portálu.

Späť na začiatok

5. Výberové konanie – kandidáti na franšízantov

McDonald's Slovakia spol. s r.o., IČO: 31 392 229, so sídlom Einsteinova 33, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01 alebo Reklamná spoločnosť McDonald's s.r.o., IČO: 53 465 733, so sídlom Einsteinova 33, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, spracováva za nižšie uvedených podmienok Vaše osobné údaje poskytnuté vyplnením formulára v rámci franchisingového fóra pre nábor nových franchisantov alebo na našich webových stránkach alebo inak Vami poskytnuté osobné údaje.

Aké údaje budeme spracovávať?

Ako prevádzkovateľ spracovávame osobné údaje patriace do nižšie uvedených kategórií. Z týchto kategórií osobných údajov o Vás spracovávame vždy iba vybrané osobné údaje v závislosti od toho, aké údaje sú nevyhnutné pre splnenie konkrétneho účelu.

Identifikačné a autentizačné (najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, štátna príslušnosť)

Adresné a kontaktné (najmä e-mail, telefónne číslo, adresa, sídlo)

Ekonomické (najmä hotovosť, termínované vklady, cenné papiere, nehnuteľnosti, trhová hodnota Vami vlastnenej firmy, cenné predmety)

Životopisné (najmä údaje obsiahnuté v životopise o profesijnej histórii, dosiahnuté vzdelanie, titul, názov školy)

Údaje o aktivitách (najmä prípadná aktivita ovplyvňujúca spoluprácu s McDonald's)

Osobné referencie (meno, adresa, zamestnanie, trvanie známosti)

Na aké účely spracovávame Vaše osobné údaje?

Nábor nových franšízantov

Právny titul spracovania

K spracovaniu osobných údajov dochádza z dôvodu nevyhnutnosti pre plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo pre vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy na žiadosť tejto dotknutej osoby, a z dôvodu oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo tretej strany. V prípade, že s Vami nebude uzatvorená zmluva o poskytnutí franšízy, budeme Vaše osobné údaje po ukončení výberového konania uchovávať len s Vaším súhlasom.

Komu môžeme Vaše údaje poskytovať?

Vaše údaje môžeme poskytovať našim dodávateľom, ktorí nám poskytujú služby pri príprave zmluvnej dokumentácie, alebo subjektom zo skupiny McDonald's, predovšetkým McDonald's Corporation, so sídlom 110 N. Carpenter Street, Chicago, IL, 60607, Spojené štáty a McDonald's ČR spol. s r.o., so sídlom Praha 5, Radlická 740/113c, 158 00, Česká republika. Pri vykonávaní interných auditov. Vaše osobné údaje môžu byť odovzdávané do tretích krajín, všetko v súlade s lokálnou a európskou legislatívou.

Akú dlho Vaše osobné údaje spracovávame?

Vaše osobné údaje spracovávame počas doby výberového konania a 1 rok po jeho ukončení. V prípade, že s Vami bude uzatvorená zmluva o poskytnutí franšízy, budú osobné údaje uložené v našom systéme po celú dobu spolupráce aj stanovenú dobu po jej ukončení v súlade s právnymi predpismi a zákonnými archivačnými povinnosťami.

Aké sú Vaše práva?

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať na vyššie uvedenej adrese alebo na emailovej adrese oou@sk.mcd.com alebo telefonicky na +421 2 5441 8590. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže byť odvolaný písomným oznámením na vyššie uvedenej adrese alebo elektronicky na emailovej adrese oou@sk.mcd.com.

Ďalej máte pri splnení zákonných podmienok najmä právo na informácie a prístup k osobným údajom, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracovania, právo podať námietky proti spracovávaniu, právo na prenos údajov a právo podať Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://www.uoou.sk).

Späť na začiatok

6. Podnety od zákazníkov či iných tretích osôb

Zaslaním podnetu prostredníctvom webového formulára, sociálnej siete, emailom, poštou, telefonicky či inak dochádza k spracovaniu osobných údajov zo strany spoločnosti McDonald's Slovakia spol. s r.o., IČO: 31392229, so sídlom Einsteinova 33, 851 01 Bratislava, a/alebo spoločnosti Reklamná spoločnosť McDonald's s.r.o., IČO: 53465733, so sídlom Einsteinova 33, 851 01 Bratislava, a/alebo príslušným licenčným partnerom, za nižšie uvedených podmienok:

Za akým účelom spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašich podnetov týkajúcich sa poskytovania našich produktov a služieb, prípadne podnetov týkajúcich sa marketingovej či náborovej kampane. Podnetom môže byť napríklad otázka, reklamácia či iný podnet v súvislosti s poskytovaním služieb Vám ako zákazníkovi reštaurácie McDonald's, reakcia na verejné vyjadrenie McDonald's alebo na všeobecné pôsobenie McDonald's v Slovenskej republike.

Kto je prevádzkovateľom osobných údajov?

 • vo vzťahu ku všetkým podnetom je prevádzkovateľom osobných údajov spoločnosť McDonald's Slovakia spol. s r.o., a to za účelom kontroly dodržiavania pravidiel systému McDonald's zo strany licenčných partnerov (prevádzkovateľov reštaurácií McDonald's);
 • vo vzťahu k podnetom, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnym reštauráciám McDonald's, sú prevádzkovateľmi osobných údajov príslušní licenční partneri (prevádzkovatelia daných reštaurácií), ktorých zoznam je uvedený tu;
 • vo vzťahu k podnetom podávaným najmä prostredníctvom sociálnych sietí týkajúcich sa celoštátnych marketingových kampaní, verejných vyjadrení McDonald's alebo všeobecného pôsobenia McDonald's v Slovenskej republike je prevádzkovateľom osobných údajov Reklamná spoločnosť McDonald's s.r.o.

V prípade, že podnet podáte prostredníctvom sociálnej siete, je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov aj príslušný poskytovateľ tejto platformy. Bližšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov poskytovateľom sociálnej siete nájdete v jednotlivých vyhláseniach o ochrane osobných údajov daných poskytovateľov.

Výše uvedení prevádzkovatelia nie sú v postavení spoločných prevádzkovateľov.

Aké údaje budeme spracúvať?

 • Poskytnuté kontaktné a identifikačné údaje (napr. meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, kontaktná adresa či adresa bydliska);
 • Osobitné kategórie osobných údajov ako sú údaje o zdravotnom stave v prípade riešenia sťažnosti na kvalitu potravín majúce za následok možné poškodenie zdravia alebo iné údaje nutné pre vyriešenie podnetu vzhľadom na jeho povahu;
 • Ďalšie údaje, ktoré nám sami poskytnete.

Všetky údaje sú získavané od Vás ako dotknutej osoby.

Aký je právny titul na spracovanie osobných údajov?

V prípade podnetov majúcich súvislosť s uzatvorením a plnením zmluvy s Vami ako zákazníkom reštaurácie McDonald's je právnym titulom splnenie zmluvy alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy na žiadosť Vás ako dotknutej osoby a/alebo je spracovanie nevyhnutné na ochranu Vašich životne dôležitých záujmov.

V niektorých prípadoch môžeme spravovať Vaše osobné údaje, pretože je spracovanie nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na nás ako prevádzkovateľa vzťahuje (napr. prípady reklamácie tovaru).

V iných prípadoch je spracovanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného prevádzkovateľa alebo tretej strany. Oprávneným záujmom môže byť napr. zlepšenie úrovne a kvality poskytovaných produktov a služieb, monitorovanie dodržiavania pravidiel systému McDonald's zo strany našich licenčných partnerov a zlepšovanie zákazníckeho servisu.

Komu môžeme Vaše údaje poskytovať?

Vaše údaje môžeme (ak je to pre daný účel relevantné) poskytovať našim dodávateľom, ktorí nám poskytujú služby v oblasti komunikácie. Pokiaľ sa títo dodávatelia nachádzajú v postavení sprostredkovateľa, uzavreli s nimi jednotliví prevádzkovatelia zodpovedajúce dohody o spracovaní Vašich osobných údajov a zaistili zodpovedajúcu ochranu Vašich osobných údajov.

V prípade potreby poskytovať Vaše osobné údaje mimo EÚ/EHP, bude poskytnutie založené na zodpovedajúcich zárukách podľa čl. 46 GDPR.

Po akú dobu Vaše údaje spracúvame?

Vaše osobné údaje spracúvame po dobu nevyhnutnú na vyriešenie konkrétneho podnetu alebo sťažnosti, prípadne po dobu trvania premlčacej doby (max. po dobu 10 rokov), pričom v prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracúvame osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní.

Aké sú Vaše práva?

Pri splnení zákonných podmienok mate predovšetkým právo na informácie a prístup k osobným údajom, právo na opravu, právo na výmaz, právo na obmedzenie spracovania, právo vniesť námietky proti spracúvaniu, právo na prenositeľnosť údajov a právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk.

Pre uplatnenie Vašich práv ako dotknutej osoby kontaktujte príslušného prevádzkovateľa pomocou nižšie uvedených kontaktných údajov:

 • spoločnosť McDonald's Slovakia spol. s r.o. a Reklamná spoločnosť McDonald's s.r.o. môžete kontaktovať na emailovej adrese oou@sk.mcd.com či telefonicky na tel. č.: +421 254 418 590
 • licenčných partnerov McDonald's môžete kontaktovať pomocou kontaktných údajov uvedených tu.

Späť na začiatok

7. Spätná väzba od zamestnancov – nástup do zamestnania a ukončenie pracovnoprávneho vzťahu

Prevádzkovateľom osobných údajov je Váš zamestnávateľ – príslušný licenčný partner McDonald's, ktorého identifikáciu nájdete tu, alebo spoločnosť McDonald's Slovakia spol. s r.o., IČO: 31392229, so sídlom Einsteinova 33, 851 01 Bratislava (ďalej každý zvlášť tiež len „prevádzkovateľ“).

Vyššie uvedené spoločnosti nie sú v postavení spoločných prevádzkovateľov.

Aké údaje budeme spracúvať?

Vaše meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu, dátum nástupu do zamestnania a deň ukončenia pracovného alebo iného pomeru.

Za akým účelom spracúvame Vaše osobné údaje?

Pre použitie Vašich osobných údajov na komunikáciu zamestnanec-zamestnávateľ po Vašom nástupe do zamestnania alebo pred ukončením pracovnoprávneho vzťahu, pričom predmetom komunikácie bude zistenie Vášho názoru na pracovné podmienky a prípadné ďalšie požiadavky a podnety na zlepšenie.

Aký je právny titul na spracovanie osobných údajov?

Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu udeleného pri prvom použití príslušnej komunikačnej platformy.

Komu môžeme Vaše údaje poskytovať?

Vaše údaje môžeme poskytovať našim dodávateľom, ktorí nám poskytujú služby v oblasti elektronickej komunikácie platformy Arnold alebo HR a subjektom zo skupiny McDonald's, predovšetkým McDonald's Ukraine Ltd, so sídlom Gryshka street 7, 02140, Kyjev, Ukrajina. Vaše osobné údaje môžu byť odovzdávané do tretích krajín, všetko v súlade s lokálnou a európskou legislatívou.

Na akú dobu Vaše údaje spracúvame?

Súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov udeľujete na dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu a po dobu nasledujúcich 25 mesiacov, ak nebude odvolaný skôr.

Aké sú Vaše práva?

Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením adresovaným príslušnému prevádzkovateľovi (zamestnávateľovi). Kontaktné údaje príslušného licenčného partnera McDonald's nájdete tu, McDonald's Slovakia spol. s r.o. môžete kontaktovať na adrese Einsteinova 33, 851 01 Bratislava alebo na emailovej adrese oou@sk.mcd.com alebo telefonicky na +421 2 5441 8590.

Ďalej máte pri splnení zákonných podmienok najmä právo na informácie a prístup k osobným údajom, právo na opravu, právo na výmaz, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk.

Späť na začiatok

Prihlásenie k newsletteru