Pravidlá správania dodávateľa

Základné hodnoty sú v spoločnosti McDonald's neoddeliteľnou súčasťou nášho podnikania a očakávame, že naši dodávatelia budú tieto hodnoty rešpektovať a podporovať. Našou snahou je rozvíjať a posilňovať partnerstvá založené na transparentnosti, spolupráci a vzájomnom rešpekte. Sme si vedomí toho, že naši dodávatelia sú nezávislé podniky so svojimi vlastnými zamestnancami. Konanie našich obchodných partnerov však môže byť stotožňované so spoločnosťou McDonald's, čo ovplyvňuje naše dobré meno a dôveru, ktorú sme si vybudovali u svojich zákazníkov a iných osôb. Sme si vedomí skutočnosti, že dodávatelia pôsobia v rôznych právnych a kultúrnych prostrediach po celom svete. Našou minimálnou požiadavkou je, aby všetci dodávatelia a ich prevádzkárne spĺňali normy a podporovali princípy uvedené v týchto Pravidlách, ktorých cieľom je ďalej podporiť záväzok spoločnosti McDonald's ku všetkým aspektom udržateľnosti (etické, environmentálne a ekonomické). Navštívte stránky www.aboutmcdonalds.com, kde sa môžete dozvedieť viac o záväzku spoločnosti McDonald's konať s ohľadom na udržateľnosť.

Ustanovenia Pravidiel sú mienené ako doplnok, nie ako náhrada ustanovenia všetkých právnych dohôd a zmlúv medzi dodávateľom a spoločnosťou McDonald's a všetkými jej pridruženými organizáciami. Očakávame, že dodávatelia zabezpečia, aby ich dodávateľský reťazec, vrátane všetkých subdodávateľov a tretích strán, ako sú pracovné agentúry, dodržiaval normy obsiahnuté v týchto Pravidlách. Tieto Pravidlá nezakladajú žiadne práva tretích strán ani výhody pre dodávateľov, subdodávateľov, ich príslušných zamestnancov alebo akúkoľvek inú stranu.

Ľudské práva

 • VŠEOBECNÁ DEKLARÁCIA ĽUDSKÝCH PRÁV OSN: Očakávame, že naši dodávatelia budú konať spôsobom, ktorý rešpektuje ľudské práva, ako sú stanovené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv OSN. Dodávatelia budú ďalej presadzovať nižšie uvedené pracovné postupy:
 • SLOBODA ZDRUŽOVANIA: Dodávatelia budú rešpektovať práva pracovníkov združovať či nezdružovať sa v ľubovoľnej skupine, ktorej existencia je povolená v súlade s platnými zákonmi a predpismi.
 • ZAMESTNANECKÝ STATUS: Dodávatelia budú zamestnávať pracovníkov, ktorí majú zákonné povolenie pracovať v danom mieste a prevádzkárni, a budú zodpovední za overenie pracovných povolení zamestnancov prostredníctvom vhodnej dokumentácie.
 • POSTUPY PRI ZAMESTNÁVANÍ: Dodávatelia nebudú využívať žiadnu formu otrockej a nútenej práce, práce oproti záväzku či nedobrovoľnej práce vo väzení. Nebudú sa podieľať na obchodovaní s ľuďmi alebo vykorisťovaní, či dovoze tovaru poškvrneného otrockou prácou alebo obchodovaním s ľuďmi. Nebudú zadržiavať doklady totožnosti vydané vládou, cestovné pasy alebo pracovné povolenia svojich zamestnancov ako podmienku zamestnania.
 • ZÁKAZ DISKRIMINÁCIE A SPRAVODLIVÉ ZAOBCHÁDZANIE: Dodávatelia budú podporovať a udržiavať pracovisko, kde nedochádza k diskriminácii, a budú so svojimi zamestnancami zaobchádzať spravodlivo, dôstojne a s úctou. Nebude tolerované žiadne fyzické, sexuálne, psychické či verbálne obťažovanie.
 • PRACOVNÁ DOBA A DNI ODPOČINKU: Zamestnanci budú mať právo na minimálne jeden voľný deň každých sedem dní a akákoľvek práca nadčas bude dobrovoľná. Pokiaľ to miestne zákony umožňujú, zamestnanci môžu dobrovoľne pracovať nadčas v dňoch odpočinku za predpokladu, že im bude umožnené čerpať minimálne jeden deň voľna počas nasledujúcich siedmich dní. Po sebe idúce pracovné dni neprekročia 21 dní bez čerpania dňa odpočinku.
 • ZAMESTNÁVANIE NEPLNOLETÝCH: Dodávatelia zabezpečia, aby počas výroby a distribúcie ich tovaru a služieb nebola využitá žiadna práca neplnoletých. Neplnoletá je akákoľvek osoba, ktorá nedosiahla minimálny vek pre zamestnanie podľa zákonov krajiny, kde sa príslušná prevádzkáreň nachádza alebo v prípade absencie zákonov, osoba, ktorá nedosiahla minimálny vek na ukončenie povinnej školskej dochádzky. Dodávatelia nebudú zamestnávať nikoho mladšieho než 14 rokov bez ohľadu na minimálny povolený vek pre nástup do zamestnania v danej krajine.
 • MZDY A BENEFITY: Dodávatelia zabezpečia, aby ich pracovníci dostávali zákonnú mzdu, a to vrátane nadčasov, príplatkov a rovnocennej mzdy za rovnakú prácu bez akejkoľvek diskriminácie. Zo mzdy nebudú strhávané žiadne disciplinárne zrážky.

Pracovné prostredie

Dodávatelia zabezpečia, aby všetci pracovníci obdržali informácie a absolvovali školenie o havarijných plánoch a bezpečných pracovných postupoch. Dodávatelia musia mať navyše zavedený systém, ktorý predchádza potenciálnym rizikám bezpečnosti, zdravia a zabezpečenia zamestnancov, tieto riziká odhaľuje a reaguje na ne.

Environmentálny management

Dodávatelia sú zodpovední za riadenie, meranie a minimalizovanie dopadov svojich prevádzkární na životné prostredie. Konkrétne oblasti zamerania zahŕňajú emisie, obmedzenia a využitie odpadu a nakladanie s odpadom, využitie vody a odpadovú vodu a emisie skleníkových plynov.

Obchodná integrita

 • DODRŽIAVANIE ZÁKONOV: Obchodná činnosť dodávateľov musí byť v súlade s platnými zákonmi a predpismi krajín a jurisdikcií, kde títo dodávatelia pôsobia. Tieto Pravidlá sa týkajú aj činností v oblastiach, kde sa vyrába tovar dodávateľov a kde sú vykonávané súvisiace služby a kde tento tovar vstupuje do dodávateľského reťazca.
 • ZÁKAZ KORUPCIE: Dodávatelia sa nebudú podieľať na žiadnej forme úplatkárstva, provízií, korupcie, vydierania a sprenevery. Dodávatelia nebudú podnikať žiadne kroky, ktoré by porušili alebo spôsobili, že by spoločnosť McDonald's porušila akékoľvek platné protikorupčné zákony alebo predpisy, vrátane amerického zákona Foreign Corrupt Practices Act.
 • AUDITY A POSÚDENIE: Spoločnosť McDonald's si vyhradzuje právo overiť dodržiavanie týchto pravidiel. Audity sú kontroly prevádzkární, ktoré zahŕňajú pohovory so zamestnancami a revíziu záznamov a obchodných zvyklostí dodávateľa. Tieto audity sú vykonávané spoločnosťou McDonald's alebo ňou poverenou kontrolnou spoločnosťou. Ak audit odhalí porušenie týchto Pravidiel, dodávateľ okamžite zjedná nápravu k spokojnosti spoločnosti McDonald's.
 • ÚČTOVNÉ KNIHY A ZÁZNAMY: Dodávatelia povedú presné a transparentné účtovné knihy, záznamy a vyúčtovania, ktoré dokazujú dodržiavanie platných zákonov a predpisov a týchto Pravidiel.
 • ZACHOVANIE MLČANLIVOSTI: Dodávatelia budú chrániť informácie spoločnosti McDonald's tým, že ich budú udržiavať v bezpečí, obmedzia k nim prístup a zabránia, aby sa o nich verejne hovorilo alebo boli zverejňované. Tieto požiadavky platia i po skončení obchodného vzťahu medzi dodávateľom a spoločnosťou McDonald's.
 • MECHANIZMUS RIEŠENIA SŤAŽNOSTI: Dodávatelia vytvoria interné programy, ktoré budú riešiť hlásenie pracovných sťažností, a to vrátane anonymných hlásení.
 • OCHRANA OSÔB, KTORÉ NAHLÁSIA PORUŠENIE PREDPISOV: Dodávatelia okamžite oznámia skutočné alebo údajné porušenie zákona, týchto Pravidiel, Noriem obchodného správania pre zamestnancov McDonald's alebo dokumentu McDonald's Supplier Guidance Document (Pokyny pre dodávateľov spoločnosti McDonald's). Sem patrí aj porušenie vyššie uvedených predpisov zo strany akéhokoľvek zamestnanca alebo zástupcu, ktorý koná v mene dodávateľa alebo spoločnosti McDonald's. Tieto programy budú chrániť totožnosť ohlasovateľa a chrániť ho pred odvetnými opatreniami.
 • ĎALŠIE NORMY: Okrem dodržiavania týchto Pravidiel sú dodávatelia zodpovední za dodržiavanie dokumentu McDonald's Supplier Guidance Document a musia sa zoznámiť s Normami obchodného správania pre zamestnancov spoločnosti McDonald's a podporovať ich.

Prihlásenie k newsletteru