Súhlas so spracovaním osobných údajov

Vyplnením registračného formulára udeľujete súhlas so spracovaním vašich osobných údajov spoločnosťou McDonald's Slovakia spol. s r.o., IČ: 31 392 229, so sídlom Einsteinova 33, 851 01 Bratislava 811 02 (ďalej tiež len „Prevádzkovateľ“) za nižšie uvedených podmienok:

Aké údaje budeme spracovávať?

Na základe vášho súhlasu budeme spracovávať vašu e-mailovú adresu.

Na aké účely súhlas udeľujete?

Zasielanie newsletterov Prevádzkovateľa.

Komu môžeme vaše údaje odovzdávať?

Vaše údaje môžeme odovzdávať našim dodávateľom, ktorí nám poskytujú služby v oblasti mediálnych služieb, marketingu, PR, reklamy alebo zasielania správ a zásielok, najmä spoločnosti McDonald's Slovakia spol. s r.o., IČ: 31 392 229, so sídlom Einsteinova 33, 851 01 Bratislava 811 02, a DDB, a. s., IČO: 002 93 911, so sídlom Lomnického 1705/5, Praha 4, Česká republika

Vaše osobné údaje nebudú odovzdávané do tretích krajín.

Na aké obdobie súhlas udeľujete?

Tento súhlas udeľujete na 5 rokov odo dňa jeho udelenia alebo dovtedy, kým súhlas neodvoláte.

Aká sú vaše práva?

Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomným oznámením adresovaným Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľa môžete kontaktovať na vyššie uvedenej adrese alebo na e-mailovej adrese zodpovednej osoby oou@sk.mcd.com. Inštrukcie pre odvolanie súhlasu budú tiež uvedené v každom e-maile, ktorý vám na vyššie uvedený účel zašleme.

Ďalej máte pri splnení zákonných podmienok najmä právo na informácie a prístup k osobným údajom, právo na opravu, právo na výmaz, právo na obmedzenie spracovania, právo vniesť námietky proti spracovávaniu, právo na prenositeľnosť údajov a právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

Prihlásenie k newsletteru